Årsmøte 08.12.2009 - sakliste og saksdokumenter

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Nov 2009

Saklisten til årsmøtet er klar. Årsmelding og sak om felles PRO blir imidlertid klar først etter styremøtet onsdag kveld 2/12. Merk at årsmøtet i følge vedtektene skal behandle saker som kontingent og organisasjonsplan.  Det er kommet inn ett forslag fra medlemmene som gjelder årsgreenfee / dugnadsrabatt for medlemmer f.o.m. fylte 70 år. I tillegg fremmer styret forslag om felles PRO i samarbeid med 4 andre klubber, og forslag om en forsiktig økning av kontingenten, samt justering av investeringsplanen.

Siste pr. 7/12-09: Sakliste med styrets forslag til vedtak er komplettert.  Årsmeldingen er endelig lagt ut.

 

Aktuelle dokumenter til årsmøtet ved siden av saklisten:

Øvrige dokumenter vil bli utdelt på møtet.

S A K L I S T E

ÅRSMØTE FOR ÅR 2009

Nye befalsmessa, Setnesmoen, tirsdag 8. desember 2009 kl. 18.30

For mer utfyllende opplysninger og styrets forslag til vedtak i sak 6, 7, 9 og 10 (valgkomite); se nedenfor selve saklista.

Åpning v/ formannen

Generell orientering.

 

Sak 1

Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3

Valg av dirigent (møteleder)

og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 4

Årsmelding for år 2009

Årsmeldingen er lagt ut på klubbens hjemmeside og den er utsendt til de av medlemmene som har bedt om dette, jfr bekjentgjøring på hjemmesiden 08.11.2009.

Sak 5

Revidert regnskap for år 2009

Revidert regnskap for 2009 legges fram på årsmøtet.

Sak 6

Innkomne saker/forslag

Det er kommet inn ett forslag fra medlemmene innen fristen den 24.11.2009, nemlig forslag a) om rabatt på årsgreenfee f.o.m fylte 70 år. I tillegg fremmer styret et forslag b) om felles PRO med 4 andre klubber, og et forslag c) om en justering av investeringsplanen.

 

Sak 7

Medlemskontingent for år 2010

Styrets foreslår en forsiktig økning av medlemskontingenten for 2010 (se nedenfor).

Sak 8

Budsjett for år 2010

Styrets forslag til budsjett for 2010 legges fram på årsmøtet.

Sak 9

Klubbens organisasjonsplan

Se nedenfor.

Sak 10

Valg

Valgkomiteen legger på årsmøtet fram forslag på tillitsvalgte iht. vedtektenes § 11.10

Det er styret som legger fram forslag på valgkomite for neste årsmøte.

----------------------------------------------------------------------------

6.     Innkomne forslag:

A) Årsgreenfee – dugnadsrabatt for medlemmer f.o.m. fylte 70 år

Det er kommet inn forslag om at medlemmer f.o.m. fylte 70 år skal slippe å delta på dugnad for å oppnå rabbatt på årsgreenfee. Styret støtter forslaget.

Gjeldende ordning vedtatt på årsmøtet des. 2008:

Årsgreenfee 2009 økes til kr. 2000 (senior/familie/ungdom) og kr. 1000 (jr. t.o.m. 18 år).

Avregning kan skje innen samme husstand. Årsgreenfee medfører dugnadskrav fra og med det året medlemmet fyller 15 år.

  • kr. 0,- i avslag hvis du har utført mindre enn 15 dugnadstimer
  • kr. 500,- i avslag hvis du har utført 15 - 30 timer
  • kr. 1000,- i avslag hvis du har utført mer enn 30 timer

Krav på kr. 1000 utsendes om våren og krav på restbeløp utsendes på høsten etter at avregning mot utført dugnad er foretatt.

Styrets forslag til vedtak:

Medlemmer f.o.m. fylte 70 år som utfører dugnadsarbeid etter evne og interesse, får kr. 1000,- i rabatt uten at dugnadstimetallet føres.

B) Fra styret - forslag om felles PRO i samarbeid med 4 andre klubber

Det er inngått avtale om samarbeid om felles PRO mellom 5 klubber i regionen.  Det legges opp til en avtaleperiode på 3 år (2010-2012) med 1 års prøvetid mht. avtalen med PRO.  Saken legges fram mer detaljert på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar å slutte seg til de foreliggende avtaler vedr. en ordning med felles PRO fra 2010 i samarbeid med klubbene Molde GK, Tingvoll GK, Sunndal GK og Kristiansund & omegn golfklubb.

C ) Fra styret - justering av investeringsplanen

Gjeldende Investeringsplan 2009-12 har satt av kr. 75.000 til investering "kjøretøy bane" i 2010.  Styret mener denne investeringen bør vurderes utsatt til 2011.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utsette investering i "kjøretøy bane" til 2011.

 

7.    Kontingent for år 2010

Det ble på årsmøtet i desember 2007 vedtatt en forsiktig økning for å kompensere for den generelle prisstigningen. Årsmøtet desember 2008 vedtok uendret kontingent for 2009.  For 2010 foreslår styret en økning av kontingenten på kr. 200 / kr. 100.  Økningen begrunnes med økte kosnader grunnet nytt klubbhus og den forslåtte ordningen med felles PRO.

Medlemskategori

Kontingent forår 2003

(vedtatt mars 2003)

Kontingent for år 2004

(vedtatt mars 2004)

Kontingent for år 2005

(vedtatt mars 2005)

Kontingent for år 2006

(vedtatt mars 2006)

Kontingent for år 2008

(vedtatt des. 2007)

= 2009

Styrets forslag kontingent for 2010

Senior

Kr. 1000,-

Kr. 1100,-

Kr. 1100,-

Kr. 1500,-

Kr. 1600,-

Kr. 1800,-

Familiemedlem

Kr. 800,-

Kr. 800,-

Kr. 800,-

Kr. 1100,-

Kr. 1150,-

Kr. 1350,-

Ungdom (19 tom 21 år)

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 800,-

Kr. 850,-

Kr. 1050,-

Jr. (tom 18 år)

kr. 300,-

Kr. 300,-

Kr. 300,-

Kr. 400,-

Kr. 425,-

Kr. 625,-

Fjernmedlem

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

kr. 700,-

  • Fra og med 2006: Innmeldingsavgiften som må betales av alle nye seniormedlemmer og familiemedlemmer over 22 år, satt ned fra kr. 1200,- til kr. 600,-.
  • For andre medlemskategorier gjelder fortsatt regelen om at innmeldingsavgiften belastes ved overgang til senior, dvs det året man fyller 22 år. Beløpet er en engangsavgift.
  • Fra og med 2006: For innmeldingsåret reduseres kontingenten med 50%, altså halv kontingent. Dette gjelder ikke fjernmedlemmer.

Styrets forslag til vedtak:

Medlemskontingenten for 2010 økes med kr. 200 og kr. 100 som vist i tabell ovenfor.  

 

9.    Organisasjonsplan

Klubbens første organisasjonsplan datert 10.12.2007 ble i samsvar med minimumskravene for ny lov for Rauma Golfklubb vedtatt på årsmøtet i desember 2007. Med begrunnelse i et ønske om en bedre organisering av arbeidet med barn og unge, mener styret at det bør vurderes å opprette en egen komite til formålet. Det bør også vurderes å engasjere en assistent for kasserer. 

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å foreta nødvendige korrigeringer av organisasjonsplanen.  Eventuell korrigeringer legges fram for neste årsmøte. 

 

10.    Valg 

Styret skal innstille til ny valgkomite.  Kandidater til de andre tillitsvervene er valgkomiteens ansvar.  Forslag framlegges av valgkomiteen på årsmøtet.

Styrets forslag til ny valgkomite:

Leder: Elling Thokle (gjenvalg), medlemmer: Solfrid Kristine Harvold (gjenvalg) og Inge Gudmund Bøe (ny), vara: Ada Sætrang (ny).

 

Åndalsnes, 03.12.2009 / 07.12.2009

for Styret i Rauma Golfklubb

Arvid Meyer

sekretær


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline