Bilde fra Setnesmoa benyttes av NGF

Postet av Rauma Golfklubb den 28. Des 2007

Referat fra Golftinget. Går du inn på forbundets sider og leser referat fra Golftinget og velger "Norsk Golfhistorie" ser du at NGF har brukt et flott bilde fra Setnesmoa som illustrasjon.  Bildet ble tatt i 2003 i forbindelse med scorekortet for perioden 2003 - 2006 (6-hullsbanen).  NGF's referat fra tinget inneholder forøvrig en god del aktuell informasjon som det er verdt å lese!Forberedelsene til 2008-sesongen er godt i gang

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Des 2007

To nye klippere ble levert mandag 17. desember, så man kan vel trygt si at forberedelsene til neste sesong er godt i gang.  Det dreier seg om ny greenklipper og ny fairwayklipper.  I følge vedtak gjort på ekstraordinært årsmøte den 9. august skal diverse ekstrautstyr til greenklipperen anskaffes etter hvert.  Det dreier seg om skjære- og lufteutstyr for pleie av greenene.

 

 

 

 

 

 

 

 

  
God Jul til alle våre medlemmer!

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Des 2007

Styret vil ønske alle sine medlemmer en riktig God Jul! 
Kanskje er noen så heldige å få golf-relaterte gaver under treet i år? Som klubb vil noen mene at Rauma Golfklubb fikk sin julegave allerede i sommer da klubben ble tildelt spillemidler i anledning utvidelsen fra 6 til 9 hull. På bildet ser vi forøvrig et av høydepunktene fra 2007-sesongen, i alle fall sett fra styrets side.  Ordfører Torbjørn Rødstøl (t.v.) foretok den offisielle åpningen av 9-hullsbanen den 23. juni.

Fordelen med å ha avviklet årsmøtet allerede den 11. desember, er at klubben i år ligger ca. 2 måneder bedre an med hensyn til planlegging av neste sesong.  Det nye styret som ble valgt på årsmøtet den 11/12-2007, tar sikte på å ha sitt første styremøte allerede mandag den 7/1-2008.  På saklista står saker som konstituering av styret og planlegging av 2008-sesongen. Det er bl. a. viktig å få på plass sammensetningen av komiteene så tidlig som mulig. 
Løpende informasjon fra NGF

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Des 2007

NGF-Nytt er navnet på forbundets "informsjonsskriv" som sendes ut til klubbene 15 - 20 ganger pr. år.  Her blir det informert om alt som NGF mener er viktig for klubbene i Norge.  Her kan du holde deg løpende oppdatert om aktuelle saker som f.eks. det elektroniske Golfkortet som kommer i 2008, endringer i handicapbestemmelsene, kurstilbud osv.  NGF-Nytt finner du på NGF's hjemmesider.Skilting fra E136

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Des 2007

Skilt ved E136 SKILTING TIL GOLFBANEN FRA E136

Noen har kanskje allerede lagt merke til det. I november kom det opp skilt ved avkjøringen fra E136 ved Rauma bru retning Frydenlund.  I tillegg er det kommet opp nytt skilt ved avkjøringen fra Fv. 174 i Frydenlund.  Det koster å drive en golfklubb. For at vegvesenet skulle sette opp skiltene måtte klubben ut med en egenandel på kr. 3600.
Protokollen fra årsmøtet 11.12.2007 er klar

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Des 2007

Årsmøteprotokollen.  Her kan du lese protokollen fra årsmøtet den 11. desember.Einar Skorgen gjenvalgt som leder

Postet av Rauma Golfklubb den 12. Des 2007

På klubbens årsmøtet i går ble Einar Skorgen gjenvalgt som leder.  Med seg i styret i 2008 får han nestleder Sigurd Nora (var ikke på valg), Rigmor Reistad (ikke på valg), Inge Gudmund Bøe (ny) og Arvid Meyer (gjenvalg).  Årsmøtet som ble ledet av Kristian Haugan på en utmerket måte, gikk inn for styrets forslag i samtlige saker som ble framlagt (se annen sak). Oppgradert klubb-logo, organisasjonsplan og en forsiktig kontingentøkning var blant sakene.

Den nye klubb-logoen, som er en videreføring av den gamle fra 1997, er utarbeidet av Lillian Westgård og Reidar Reistad på oppdrag fra styret.  Romsdalshornet, golfkøllene, stiftelsesår og blåfargen er elementer som er hentet fra den gamle logoen, mens påskriften "ÅNDALSNES" som er tatt inn i den ytre rammen, representerer kanskje den største forandringen.ÅRSMØTET 2007 - SAKLISTE OG DOKUMENTER

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Des 2007

Saklisten til årsmøtet tirsdag den 11.12.2007 er er klar etter styremøtet den 4/12.  Årsmøtet ble annonsert i Åndalsnes avis den 10.11.2007.  Vi minner om at redigert lov for Rauma GK, vedtatt av idrettskretsen 26.01.2007, representerer en del endringer i forhold til tidligere. 

Årsmelding 2007 er endelig klar.  Nytt av året er at den inneholder en kort rapport fra komiteene.  Forslag til ny logo og forslag til Organisasjonsplan er to av sakene som skal behandles på årsmøtet.

For mer utfyllende opplysninger og styrets forslag til vedatak i sak 6, 7 og 9; se nedenfor selve saklista!

S a k l i s t e

ÅRSMØTE FOR ÅR 2007

Gamle offisèrmessa, Setnesmoen, tirsdag 11. desember 2007 kl. 18.00

Åpning v/ formannen

Generell orientering om aktuelle saker.

 

Sak 0

Orientering om kommende endring av lov/vedtekt

NGF kom med følgende info til klubbene i NGF-NYTT nr. 18 pr. 29.11.2007: ”Idrettstinget i mai vedtok lovendringer som gjør at loven (noen golfklubber kaller det vedtekter) i din klubb må endres på førstkommende årsmøte? De tydeligste er:


”Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjons-leddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.”


Her har NIF for å tydeliggjøre alvoret i bestemmelsen sagt at dispensasjons-behandlingen ikke vil bli delegert. De har også sendt ut brev til særforbund og idrettskretser, der NIF ber om å få oversikt over idrettslag som er omfattet av lovbestemmelsen og dermed står i fare for å bryte lovbudet dersom de ikke foretar utskiftninger av sine tillitsvalgte ved førstkommende årsmøte.

 • Formuleringer fra regnskaps- og revisjonsbestemmelsene blir tatt inn i beskrivelsen av styrets oppgaver.
 • Ordlyden om kjønnsfordeling i NIFs lov tas inn i sin helhet i en egen paragraf.”

Sak 1

Godkjenne de stemmeberettigede

 

Sak 2

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

 

Sak 3

Valg av dirigent (møteleder)

og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 

Sak 4

Årsmelding for år 2007

Årsmeldingen er lagt ut på klubbens hjemmeside og den er utsendt til de av medlemmene som har bedt om dette, jfr annonse i Åndalsnes avis 10.11.2007.

 

Sak 5

Revidert regnskap for år 2007

Revidert regnskap for 2007 legges fram på årsmøtet.

 

Sak 6

Innkomne saker/forslag

Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmer innen fristen den 27.11.2007. Styret fremmer imidlertid flere forslag for behandling på årsmøtet (se nedenfor).

 

Sak 7

Medlemskontingent for år 2008

Styrets foreslår en forsiktig økning av medlemskontingenten for 2008 (se nedenfor). Økningen er omtrent på linje med den generelle prisstigningen etter siste økning som ble vedtatt i mars 2006.

 

Sak 8

Budsjett for år 2008

Styrets forslag til budsjett for 2008 legges fram på årsmøtet.

 

Sak 9

Klubbens organisasjonsplan

Styrets forslag til organisasjonsplan legges fram på årsmøtet (se nedenfor).

 

Sak 10

Valg

Valgkomiteen legger på årsmøtet fram forslag på tillitsvalgte til følgende verv:

 • leder (1 år) - styret
 • sekretær (2 år) - styret
 • 1 styremedlem (2 år) - styret
 • 2 varamedlemmer (2 år) - styret
 • 2 revisorer (1 år)
 • 2 utsendinger til Rauma Idrettsråd (1 år)

Styret legger på årsmøtet fram forslag på valgkomite for neste årsmøte:

 • leder 
 • 2 medlemmer 
 • 1 varamedlem 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Innkomne forslag fra styret:

A) Evaluering av ordningen med rabatt på årsgreenfee for den som utfører dugnad for klubben.

I følge årsmøtevedtak gjort for snart 2 år siden skal ordningen evalueres nå etter å ha fungert i en 2 års prøveperiode. Styret mener at ordningen bør fortsette i sin nåværende form.

Styrets forslag til vedtak:

Ordningen fortsetter i nåværende form.

B) Låneopptak for kjøp av nye klippere (jfr. finansieringsplan vedtatt på ekstraordinært årsmøte 09.08.2007).

Etter en anbudsrunde er det er inngått kontrakt med Hako AS om kjøp av 2 nye klippere i samsvar med vedtak på ekstraordinært årsmøte 09.08.2007. I påvente av utbetaling av siste halvpart av spillemidler for 9-hullsbanen (kr. 500.000,-) må klubben ta opp et lån for å finansiere kjøpet. Lånet er kortvarig i påvente av spillemiddelutbetaling som normalt vil skje sommeren 2008.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp et lån stort kr. 450.000 for finansiering av kjøp av 2 nye klippere. Lånet innfris straks klubben har mottatt siste halvdel av spillemidler for 9hullsbanen. Styrets leder / nestleder gis fullmakt til å undertegne nødvendige lånedokumenter.

C) Ny klubb-logo.

Styret er av den oppfatning at klubbens logo bør oppgraderes. Dette bør skje på en slik måte at man kjenner igjen den opprinnelige logoen ved at Romsdalshornet, stiftelsesår og de 2 golfkøllene fortsatt er en del av logoen, samtidig som man tar inn ”Åndalsnes” som påskrift på den ytre ”rammen” på logoen, noe styret tror vil bidra til å sette Rauma Golfklubb på kartet. Styret har på bakgrunn av dette fått utarbeidet forslag til ny logo for Rauma Golfklubb.  Styrets forslag til ny klubb-logo legges fram på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Styrets forslag til ny klubb-logo vedtas.

7.    Kontingent for år 2008

Det ble på årsmøtet i mars 2006 vedtatt en forholdsvis stor økning i kontingenten som en følge av utvidelse fra 6 til 9 hull. For å kompensere for den generelle prisstigningen foreslår styret å øke kontingenten med kr. 100,- for senior (6,6%), og med kr. 50,- for familiemedlem (4,5%) og ungdom (6,2%), og kr. 25,- for junior (6,2%). Det foreslås ingen endring for fjernmedlemskap. De siste års utvikling i medlemskontingenten framkommer i tabellen nedenfor.

Medlemskategori

Kontingent forår 2003

(vedtatt mars 2003)

Kontingent for år 2004

(vedtatt mars 2004)

Kontingent for år 2005

(vedtatt mars 2005)

Kontingent for år 2006

(vedtatt mars 2006)

Styrets forslag tilkontingent

for 2008

Senior

Kr. 1000,-

Kr. 1100,-

Kr. 1100,-

Kr. 1500,-

Kr. 1600,-

Familiemedlem

Kr. 800,-

Kr. 800,-

Kr. 800,-

Kr. 1100,-

Kr. 1150,-

Ungdom (19 tom 21 år)

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 800,-

Kr. 850,-

Junior (tom 18 år)

kr. 300,-

Kr. 300,-

Kr. 300,-

 

Kr. 400,-

 

Kr. 425,-

Fjernmedlem

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

 • Fra og med 2006: Innmeldingsavgiften som må betales av alle nye seniormedlemmer og familiemedlemmer over 22 år, satt ned fra kr. 1200,- til kr. 600,-.
 • For andre medlemskategorier gjelder fortsatt regelen om at innmeldingsavgiften belastes ved overgang til senior, dvs det året man fyller 22 år. Beløpet er en engangsavgift.
 • Fra og med 2006: For innmeldingsåret reduseres kontingenten med 50%, altså halv kontingent. Dette gjelder ikke fjernmedlemmer.

Styrets forslag til vedtak:

Medlemskontingenten for 2008 økes i med kr. 100,- for senior, med kr. 50,- for familiemedlem og ungdom, og med kr. 25,- for junior. Kontingenten for fjernmedlemskap økes ikke.

9.    Organisasjonsplan

Det ble på årsmøtet i mars 2007 gitt pålegg til styret om å utarbeide en organisasjonsplan i samsvar med minimumskravene for ny lov for Rauma Golfklubb. Styrets forslag til organisasjonsplan datert 04.12.2007 for Rauma Golfklubb legges fram på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Styrets forslag til organisasjonsplan datert 04.12.2007 for Rauma Golfklubb vedtas.

 

Åndalsnes, 04.12.2007

for Styret i Rauma Golfklubb

Arvid Meyer

sekretær
Årsgreenfee og restinnbetaling for deg som ikke har utført minst 20 dugnadstimer i 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Des 2007

Krav om restbetaling årsgreenfee 2007. 

Senhøsten er tid for å kreve inn siste del av årsgreenfee.  Denne skal som kjent avregnes mot antall utførte dugnadstimer.  Det er i år registrert 1942 timer i dugnadsboka på klubbhuset.  Det er den enkeltes eget ansvar å notere utførte dugnadstimer, samt det å få en annen til å attestere på timene. 

Har du kjøpt årsgreenfe og samtidig ikke utført mer enn 20 dugnadstimer, ja, da kan du vente deg en faktura i posten en av de nærmeste dagene.  

Følgende satser gjelder for utsending av høstens delfaktura nr. 2 for årsgreenefee:

 • kr. 750,- hvis du har mindre enn 10 dugnadstimer
 • kr. 500,- hvis du har utført 10 - 15 timer
 • kr. 250,- hvis du har 15 - 20 timer.

Har du utført mer enn 20 timer, ja, da har du allerede gjort opp for deg! 

2007: Årsgreenfee koster kr. 1500,-.  Av dette betalte du halvparten, altså kr. 750,-, sammen med kontingenten og Norsk Golf våren 2007.  Det er ar altså faktura på siste halvdel av årsgreenfee som nå sendes ut i desember, men beløpet er avregnet i forhold til antall dugnadstimer. 
GOLFKORTET, HANDICAP-JUSTERING OG GOLFBOX

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Nov 2007

Golftinget 2007 på Rica Hell besluttet, enstemmig, å innføre et elektronisk golfkort fra sesongen 2008, riktignok under noen forutsetninger.  Tiden er nå inne for handicaprevisjon og NGF minner om at dette i år blir viktigere enn tidligere fordi man skiller mellom de spillere som har statistisk korrekt handicap og de som ikke har statistisk korrekt handicap.  Det er derfor særdeles viktig at klubbene sørger for at korrekt HC er innlagt i databasen før utrulling av golfkortet! Les mer i NGF-NYTT nr. 18 her. Mer informasjon om golfkortet finner du forøvrig her på NGF's hjemmesider.

Når det gjelder Golfbox kan du lese mer om dette her.  Alle medlemmer med registrert epostadresse skal ha fått en epost som ser ut omtrent som den som er vist nedenfor.  Det lønner seg å gå inn og endre brukernavn og passord til noe enklere enn det som systemet automatisk her generert. 

Har du ikke fått tilsendt brukernavn og passord for innlogging på Personlig Profil, kontakt klubben pr. epost post@raumagolf.no

Eksempel:

Her er nytt passord til Personlig Profil

Hei Arvid Meyer,

Vedlagt følger nytt brukernavn og passord for innlogging på Personlig Profil.

Ditt brukernavn er:

rtyuGh

Ditt passord er:

GFkjhPKnb

Gå til https://personligprofil.idrett.no

Vi anbefaler at du kopierer brukernavn og passord fra denne e-posten og limer det inn ved innloggingen.

Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler NIF at man endrer det automatisk genererte passordet man har fått tildelt, og at dette skiftes med jevne mellomrom.

Du skifter passord ved å klikke på ”Bytt brukernavn og/eller passord” i høyreboksen på hovedsiden i Personlig Profil. Her kan du legge inn ditt eget personlige brukernavn og passord.

Med vennlig hilsen

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Serviceboks 1, Ullevål Stadion
0840 OSLO
www.idrett.no
ÅRSMØTE AVHOLDES 11. DESEMBER 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Nov 2007

Årsmøte Rauma Golfklubb
Tirsdag 11.12.2007 kl. 18.00 – Gamle offisèrmessa Setnesmoen leir
Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 27.11. Fullstendig sakliste og saksdokumenter: se www.raumagolf.no fra 04.12. Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, ta kontakt med sekretær på tlf. 926 22223 eller post@raumagolf.no

Parkèr på P-plassen utenfor porten ved Setnesmoen leir.  Den gamle offisermessa er den store, gul/oransje bygningen som du ser til høyre etter at du har kommet innenfor porten. 

Når det gjelder styret som i 2007 har hatt denne sammensetningen:

 • Einar Skorgen (leder)
 • Sigurd Nora (nestleder)
 • Arvid Meyer (sekretær)
 • Rigmor Reistad (kasserer)
 • Sidsel Farkvam (styremedlem)

er Einar, Arvid og Sidsel på valg.  Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år.  Se vedtektene vedr. årsmøte og valg som du finner under "Organisasjon" i venstremenyen.

Kontakt leder av valgkomiteen, Reidar Reistad, på tlf. 99205555 eller reidar@reistad.as for forslag på nye kandidater til styret.

På årsmøtet vil styret fremme forslag om en forsiktig økning av kontingenten.  Når det gjelder saker som skal fremmes av styret utenom den tradisjonelle saklista, nevnes:

 • Evaluering av ordningen med rabatt på årsgreenfee for den som utfører dugnad for klubben.  I følge årsmøtevedtak gjort for snart 2 år siden skal ordningen evalueres nå etter å fungert i en 2 års prøveperiode.
 • Låneopptak for kjøp av nye klippere (jfr. finansieringsplan vedtatt på ekstraordinært årsmøte 09.08.2007).  Lånet er kortvarig i påvente av forventet utbetaling av siste halvpart av spillemidler for 9-hullsbanen.  Slik utbetaling vil normelt kunne skje i juni 2008.
 • Organisasjonsplan for Rauma Golfklubb, jfr. årsmøtevedtak februar 2007 og siste utgave av klunnens vedtekter.
 • Ny klubblogo. Det er utarbeidet forslag til ny klubblogo som bygger på den gamle logoen.  Ikke stor forandring, men en forsiktig oppgradering.

Fullstendig sakliste og dokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden den 04.12.07.
Mandag 22. okt. stenger sommergreenene

Postet av Rauma Golfklubb den 15. Okt 2007

Leder i banekomiteen Inge Gudmund Bøe

Banekomiteen informerer:  På dugnaden mandag 15/10, som forøvrig samlet kun 6 deltakere, ble mesteparten av skilt tatt ned og satt på lager.  Søppelkasser, hullinfo-skilt og sikkerhetsnett ble tatt ned for vinteren, og det ble klippet vintergreener.  Banekomiteen satser på å stenge sommergreenene på neste dugnad mandag 22/10, og da blir hullplassering flyttet over på vintergreener.  Banekomiteen gjør spesielt oppmerksom på at det på hull 2 skal benyttes felles rødt og gult utslag på sørsiden av vegen etter at sikkerhetsnettene nå er tatt ned.
Forsatt åpen bane på Setnesmoa - bra værutsikter fredag og lørdag 12. - 13. oktober!

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Okt 2007

Pr. i dag (onsdag 10/10) er banen fortsatt åpen med sommergreener. Banekomiteen opplyser at det vil bli etablert vintergreener så snart det har tørket opp.  Stenging av sommergreenene vil bli vurdert fortløpende framover avhengig av værforholdene.  Nattefrost vil f. eks. medføre stenging av sommergreenene, opplyser Inge Gudmund Bøe. Værmeldingen er forøvrig brukbar til helgen, men i morgen (torsdag) ser ut for å bli en regntung dag. Flotte forhold og bra værutsikter til helgen!

Postet av Rauma Golfklubb den 27. Sep 2007

Finnes det flottere omgivelser for golf?  Green 9 torsdag 27.09.2007, innbydende ikke sant??!

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ligger an til å bli en flott golf-helg på Setnesmoa. Greenene er ikke så kortklippet som tidligere, ellers helt topp forhold. 
Bacalao Open og avslutningsfesten lørdag 6/10 er avlyst!

Postet av Rauma Golfklubb den 24. Sep 2007

Den planlagte avslutningsfesten lørdag 6/10 er dessverre avlyst på grunn av dårlig oppslutning. Påmeldingsfristen gikk ut den 22/9.  Dette opplyser Kåre Straume i festkomiteen i dag den 24/9.Banen åpen igjen f.o.m. torsdag 20. sepember!

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Sep 2007

Banekomiteen opplyser at banen igjen er åpen for spill fra torsdag formiddag.  Værutsiktene fram mot helgen er brukbare med hensyn til fortsatt åpen bane.  Se værprognosene på ://www.yr.no/stad/Noreg/Møre_og_Romsdal/Rauma/Åndalsnes/helg.htmlAvslutningsrunde Rauma Cup spilles søndag 23/9

Postet av Rauma Golfklubb den 19. Sep 2007

Geir P. Kvam i turneringskomiteen kan fortelle at det blir turnering søndag 23/9 så sant været ikke setter en stopper for arrangementet.  Dette er besluttet i dag (19/9). Vær- og føreforbehold.  Følg med på hjemmesidene. Påmeldingsliste er lagt ut på klubbhuset som vanlig.

RAUMA CUP

Stableford

Vi prøver igjen (for siste gang i år)

Søndag 23.9. kl 11.00

Påmelding på liste i klubbhuset som vanlig.

Vær- og føreforbehold!  Følg med på nettsidene.

Arr.kom.
Banen er stengt fra 16/9 og vær varsom på gult utslag hull 2!

Postet av Rauma Golfklubb den 17. Sep 2007

STENGT: Banekomiteen minner om at banen er stengt fra og med søndag 16/9 og inntil videre på grunn av store nedbørsmengder og særdeles våt bane.  Ta evnt. kontakt med Øystein Sandnes i banekomiteen på tlf. 950 71 332 for nærmere informasjon. 

HULL 2: Banekomiteen minner også om at det ikke er tillatt å slå ut fra gult utslag på hull 2 (11) for spiller som går alene

Så lenge oppslaget om at banen er stengt er å finne på veggen ved greenfee-bua, så betyr det at banen faktisk er stengt! 

Når det gjelder gult utslag hull 2, har klubben den 03.07.2007 inngått avtale med Forsvarsbygg/grunneierne/Rauma kommune om at forholdet til sikkerheten for gående/syklende/kjørende på vegen skal evalueres etter en prøveperiode på 1 år.  Brudd på denne regelen kan i verste fall føre til at utslaget må stenges, noe som vil være særdeles kjedelig! 
TURNERINGEN SØNDAG 16/9 ER AVLYST, FLYTTET TIL SØNDAG 23/9

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Sep 2007

Grunnet dårlige baneforhold som følge av de siste dagers voldsomme nedbørsmengder, er dessverre siste runde i Rauma Cup søndag 16/9 avlyst.  - Tanken er å prøve å få avviklet siste runde i Rauma Cup søndag 23.9 kl 11.00. Endelig beslutning blir tatt onsdag 19/9.  Dette opplyser Geir P. Kvam i turneringskomitten.Bacalao Open. Meld deg på i dag !

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Sep 2007

 

Sesongavslutningen lørdag 6 oktober er i faresonen for å bli avlyst på grunn av manglende påmelding. Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å øremerke denne lørdagen og bli med på en hyggelig og verdig sesongavslutning.  Ta med deg en golfinteressert venn eller et vennepar og meld deg på til Bacalao Open lørdag 6 oktober. Morsomme golfaktiviteter på dagen og deilig Bacalao-gryte og avslutningsfest på kvelden! 

Påmeldingsfrist: 22. september.

Sesongavslutningen lørdag 6 oktober er i faresonen for å bli avlyst på grunn av manglende påmelding. Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å øremerke denne lørdagen og bli med på en hyggelig og verdig sesongavslutning.

 

Turnering / aktiviteter fra kl. 11.00

Middag og fest               kl. 19.00

 

Kun 175 kroner pr. person inkl. velkomstdrink. Påmelding på liste på klubbhuset eller på telefonen til Kåre Straume 71 22 54 50 eller 90 108 451 innen fristen 22. september.
Husk siste runde i Rauma Cup søndag 16. september!

Postet av Rauma Golfklubb den 14. Sep 2007

Vi minner om avslutningsturneringen i Rauma Cup som arrangeres søndag 16/9.  Alle er hjertelig velkommen til å delta! 

Påmeldingliste finner du i greenfeebua på klubbhuset, eller ring Øystein Sandnes 950 71 332.  Påmeldingsfrist fredag 14/9 kl. 18.00.  Se "Terminliste 2007" under "Turneringer".
Resultater SB Open 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 11. Sep 2007

SB Open 2007 - 3 beste damer
Her ser vi de 3 beste i dameklassen sammen med Svein Berg som delte ut premiene.

Årets sponsorturnering i regi av SB Produksjon AS gikk av stabelen Søndag den 9. september. Fullstendig resultatliste finner du her.

 

Resultatliste SB Open søndag 09.09.2007

Damer Navn HC Poeng
1 Sidsel Farkvam 28,4 41
2 Dagny Brevik 18,5 33
3 Torhild Sandnes 27,6 26
4 Beathe Helland 35,0 26
5 Rigmor Reistad 31,4 25
6 Trine Schei 36,0 16
Herrer Navn HC Poeng
1 Svein Åge Endrerud 15,0 40
2 Åge Herje 13,4 36
3 Harry Westgård 29,5 36
4 Morten Sekkesæter 7,9 35
5 Panya 8,9 35
6 Rolf Brevik 14,3 35
7 Svein Berg 18,7 34
8 Reidar Reistad 29,2 33
9 Kåre Farkvam 16,8 32
10 Odd Einar Gussiås 10,3 31
11 Øystein Sandnes 21,5 30
12 Harald Jakobsen 22,7 29
13 Svein Fredsvold 18,9 27
14 Øystein Bruaseth 36,0 27
15 Arvid Meyer 23,0 26
16 Sigurd Nora 19,5 25
17 Rune Ramstad 35,0 21

Nedenfor ser vi en meget fornøyd Svein Berg i SB Produksjon AS som sponset turneringen den 09.09.2007.  Helt nederst ser vi de 3 beste i herreklassen sammen med Svein B. som selv havnet på en respektabel 7. plass.

Svein Berg fra SB Produksjon

 

 
TOPP FORHOLD TROSS MYE NEDBØR!

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Sep 2007

Hull 6 SB Open 08.09.2007
09.09.2007: Fra green på hull 6 - topp forhold!

- Banen på Setnesmoa er helt unik i forhold til det å tåle store nedbørsmengder! 

Dette kan Øystein Sandnes i banekomiteen fortelle. Søndag den 9. sept. ble turneringa SB Open avviklet helt problemfritt etter først å ha blitt utsatt ett døgn pga. store, sammenhengende nedbørsmengder forrige uke.  Spesielt på lørdag da turneringen egentlig skulle spilles, regnet det uavbrutt. Turneringen ble derfor utsatt til søndag da værprognosene lovet oppholdsvær.

SB OPen 2007 putting green 2

Etter noen timer med oppholdsvær og noen solgløtt søndag morgen og formiddag, var det en bane i topp stand som tok i mot spillerne da turneringen startet kl. 11.30. Samtidig viser det seg at flere baner på nordvestlandet er stengt - eller har vært stengt - pga. nedbøren den siste tiden.

De store nedbørsmengdene den siste tiden medførte ikke problemer hverken på greenene eller på fairway under søndagens turnering. Riktignok var det mindre partier med "tilfeldig vann", men dreneringene ser ut til å fungere svært bra, - også på de nyeste hullene som ble tatt i bruk for bare 1 år siden, forteller Øystein Sandnes i banekomiteen.

Greenene er for tiden jevnt over veldig bra på Rauma Golfklubbs bane på Setnesmoa.

På bildet ser vi Reidar Reistad putte på green 2 under søndagens SB Open. 

 

 

 

 
SB Open er flyttet til søndag 9. september

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Sep 2007

Svein Berg opplyser at man pga. store nedbørsmengder har besluttet å flytte turneringen til søndag 9. sept. med start kl. 11.30Værutsiktene er nemlig atskillig bedre for søndagen.

Værprognosene kan du se her:

http://www.yr.no/sted/Norge/Møre_og_Romsdal/Rauma/Åndalsnes/time_for_time.html
SB Open lørdag 8. september

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Sep 2007

Vi minnner om turneringen SB Open som arrangeres førstkommende lørdag 8/9 kl . 12.00.  Det er lagt ut påmeldingsliste i greenfee-bua på klubbhuset. Frist for påmelding er fredag 7/9 kl. 18.00.  Turneringsform: Stableford.

Turneringen sponses av SB Produksjon AS ved Svein Berg.

 
Gjesteinformasjon

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Sep 2007

Velkommen til Rauma Golfklubb!

Hull 2 med Vengetindene og Romsdalshorn i bakgrunnen.

Rauma Golbane

 

Golfanlegget til Rauma Golfklubb, som ligger kun 2 km utenfor Åndalsnes sentrum, består av en flott 9 hulls golfbane, et praktisk klubbhus, drivingrange, øvingsgreen og øvingsbunker. Nærmere detaljer om banen og det enkelte hull finner du under baneinformasjon i venstremenyen.

 

Se bildeserie fra banen. Mer informasjon om Rauma som turistkommune finner du her 

 

Kontaktinformasjon

 

Adress:    Setnesmoen, 6300 Åndalsnes.

Mobile:    920 31 073.

Website:  www.raumagolf.no

E-mail:    post@raumagolf.no This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Åpningstider

 

I sesongen er banen stortsett "alltid åpen", men den er stengt hver mandag i tidsrommet kl. 17.00 til 20.00 på grunn av vedlikehold som i all hovedsak skjer på dugnad utført av klubbens medlemmer. I sommerhalvåret arrangeres det klubb-turneringer på tirsdager, og da er også banen stengt fra ca. kl. 17.00. Våre gjester er velkommen til å delta på disse og øvrige turneringer i klubbens regi. ( Se terminlisten som du finner under Turneringer).

Banen er stort sett åpen året rundt såfremt værforholdene tillater det. Fra senhøstes til vår er det spill på vinter-greener, men dog ikke på alle hull.

 

Greenfee 

 

Greenfee for voksne  ( fra og med det året man fyller 19 år) er kr. 200,-. Barn og juniorspillere til og med 18 år betaler kr. 100,-.

 

Det er også mulig å kjøpe 1 ukes greenfee, dvs. for 7 sammenhengende kalenderdager. Prisen er kr. 600,- for voksne og kr. 300,- for barn og junior.

 

HC-krav og sikkerhet på banen

 

Det kreves bestått VTG-kurs for å spille på banen. 

 

Spillere må vise særlig aktsomhet ved utspill fra gul tee hull 2 (11) der utslaget krysser veg. Utslaget får ikke benyttes av spiller som går alene! 

 

Utleie av traller og køllesett

 

Utleie av tralle                                   kr.    30,-

Utleie av køllesett, voksne                  kr.   100,-

Utleie av køllesett, barn                      kr.    50,-

 

Praktiske detaljer

 

Alle registrerer seg i greenfee-bua på klubbhuset med navn og medlemsklubb. Der finner du greenfee-billetter og konvolutter til å legge penger og kvitteringsdelen i. Klubbhuset har ingen fast åpningstid, men det er stort sett noen tilstede på dagtid og tidlig kveld. Når klubbhuset er åpent kan du kjøpe baller, hansker, peg’er med mer i et selvbetjeningssystem. I klubbhuset er det også toilett og vaskerom.

 

Automaten for kjøp av rangeballer er plassert like ved siden av greenfee-bua. Du må bruke 20 kroners mynt på automaten.

 

Tee for hull 1(10) er like ved velkomstskiltet til banen. Greenen for hull 9(18) er i front av klubbhuset.

 

Vi jobber hardt for å holde god kvalitet på alle spillefelter. Husk å reparere nedslagsmerker på greenene og legg tilbake oppslått torv på fairway og tee-stedene.

 

Overnatting i Rauma

Her finner du informasjon om overnattingsmuligheter i Rauma, enten du velger hotell, campingplass eller noen av de mange andre overnattingsalternativene.

 

 

Oppdatert 09.02.2012 AM
Bacalao Open - sesongavslutning 06.10.2007

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Sep 2007

 

BACALAO OPEN 

Sesongavslutning på banen planlegges lørdag 6. oktober med en turnering hvor alle ferdigheter settes på prøve, og som avsluttes med Bacalao-aften i den gamle offisersmessen på Setnesmoen.

 

Turneringen starter      kl. 11.00

Bacalao-aften starter    kl. 19.00

 

Pris for mat og velkomstdrink  kr. 175,-

 

Hver tar med seg  drikkevarer utover velkomstdrinken. Bindende påmelding innen

22 september på listen på klubbhuset eller til Kåre Straume, tlf. 71 22 54 50 eller 901 08 451.

 

NB!  Ta gjerne med en golf-interessert venn eller et vennepar!
Resultatliste for Klubbmesterskap 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Sep 2007

Fullstendig resultatliste for klubbmesterskapet 2007 er nå klar. 

 

Lørdag Søndag Totalt
SENIOR
Rolf Brevik 83 74 157
Odd Sekkesæter 92 97 189
Sigurd Nora 100 97 197
Inge G. Bøe 100 104 204
Reidar Reistad 105 103 208
Einar Skorgen 98 112 210
Øystein Sandnes 105 108 213
JUNIOR
Svein Åge Endrerud 93 96 189
Kristian Farkvam 113 120 233
HERRER
Morten Sekkesæter 76 71 147
Panya 78 78 156
Åge Herje 86 83 169
Geir Kvam 87 88 175
Geir Bjerke 93 94 187
Kåre Farkvam 103 94 197
Bjørn Olav Brevik 109 96 205
Morten Nord 129 121 250
DAMER
Dagny Brevik 96 86 182
Torhild Sandnes 103 107 210
Elisebeth Vik 102 109 211
Sidsel Frakvam 108 104 212
Rigmor Reistad 107 123 230Dagny Brevik og Morten Sekkesæter klubbmestere 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Sep 2007

Klubbmestere 2007Det årlige klubbmesterskapet ble avviklet over 2 dager sist helg; lørdag 1/9 og søndag 2/9.  Konkurranseform var bruttoslag.  Klubbmester for damer ble Dagny Brevik, mens Morten Sekkesæter gikk til topps i herreklassen. 

Den sterkeste runden (18 hull) sto Morten for som på søndagens finalerunde greide seg med 71 slag.  Banens par er 66, så kun 5 slag over par er et flott resultat.  Vi gratulerer! 

Det ble i tillegg til en klubbmester for damer og en for herrer, også kåret klassevinnere.  Svein Åge Endrerud vant juniorklassen, mens Rolf Brevik seiret i seniorklassen. 

Morten sekkesæter, Dagny Brevik og Svein Åge Endrerud fotografert under premieutdelingen KM 2007 (Foto: B. O. Brevik).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor følger noen bilder fra klubbmesterskapet 2007.  Foto: Øystein Sandnes.

Åge Herje, Morten Sekkesæter, Panya og Rolf Brevik klare for å slå ut fra hull 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endelig ferdig med hull 18 (9). F.v. Odd Sekkesæter, Geir Per Kvam og Svein Åge Endrerud.
 
Slik svinger en klubbmester.

 

 

 

 

 

 

 

 

Øystein Sandes, Sidsel Farkvam og Rigmor Reistad.

 

 

 

 

 

 

 

Blide gutter klare for utslag hull 1. F.v. Kristian Farkvam, Bjørn Olav Brevik og Morten Nord.

 
OBS! Årsmøtet blir i år avholdt før nyttår

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Sep 2007

Rauma Golfklubb har i alle år avholdt sitt årsmøte etter nyttår, ofte i februar.  Leder i klubben, Einar Skorgen (bildet), opplyser at i år har styret besluttet å endre på dette i og med at årsmøtet avholdes allerede 11. desember.

Dette innebærer at styret allerede i løpet av september og oktober må gjøre forberedende arbeid til årsmøtet.  Det samme gjelder valgkomiteen.  At årsmøtet kommer like etter sesongslutt, mener styret bare er en fordel.  Det kan være uheldig at det går for lang tid fra sesongslutt til årsmøte.  Dessuten vil endringen gjøre at det nye styret kan komme i gang med sitt arbeid 2 måneder tidligere enn det som har vært tilfellet før.  Dette er kanskje den største fordelen, mener styret.

Styret oppfordrer medlemmene til å allerede nå å komme med innspill mht. saker som de vil ha tatt opp til behandling på årsmøtet, eller å kontakte valgkomiteens formann, Reidar Reistad, med forslag til aktuelle kandidater til tillitsverv. 

Hvem som er på valg, ser man av oppstillingen under "Organisasjon" og "Styret".  Som et ledd i årsmøteforberedelsene bør alle medlemmer ta en kikk på klubbens vedtekter som også er å finne under "Organisasjon".

Årsmøtet vil bli annonsert 1 måned forut.

 
Sinclair Open den 12. august en suksess

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Aug 2007

Søndag den 12. august avviklet Rauma GK turneringen "Sinclair Open". Denne turneringen ble også arrangert i 2004 og 2005, men ikke 2006. Deltakelsen i år var god, og spesielt hyggelig var det å merke seg at mange spillere fra Kristiansund GK hadde funnet vegen til Setnesmoa.

Turneringen, som i fjor ikke ble arrangert fordi Sinclairfestivalen som er "opphavet" til turneringen, ble avlyst, samlet hele 36 spillere. På bildet ser vi Rauma Golfklubbs leder, Einar Skorgen, i aksjon.  For resultatliste; se "Turneringer" i venstremenyen.`

Nedenfor ser dere et knippe bilder som ble tatt under turneringen.  Foto: Kåre Straume.

Sigurd Nora med utslag på hull 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 av disse 4 ivrige jentene er fra Rauma GK. Fra venstre Ellen Straume, Torhild Sandnes og Rigmor Reistad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flight mix: 2 ivrige jenter fra Rauma GK i aksjon sammen med 2 karer (green 4).
Golfkortet kommer i 2008 - elektronisk handicapkort / grønt kort

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Aug 2007

Fra og med 2008 vil det bli full utrulling av nye elektroniske handicapkort (Grønt kort blir også en del av dette) i Norge.

Men allerede i 2007 vil endel klubber være med i et pilotprosjekt og innfører elektronisk golfkort allerede kommende sesong.

Føg med - se golfforbundets info: http://www.golfforbundet.no/wip4/news.epl?cat=2605&id=125543
Mye nedbør sist uke, snø i toppene, men bana har greid seg bra

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Aug 2007

Øystein Sandnes i banekomiteen opplyser i dag (torsdag 30. aug.) at bana har tålt den siste ukens voldsomme regnvær overraskende bra. 

Forhåpentligvis blir forholdene ganske så bra når klubbmesterskapet går av stabelen kommende helg; lørdag 1/9 og søndag 2/9.

 Aug. 2007 Green 9 med nysnø i fjella

 

Det er kvitt i toppene i dag 30/8.  Ikke til å tro at kalenderen viser august..........
Vi minner om ”nyheter” i NGFs handicapbestemmeler for 2007-2008

Postet av Rauma Golfklubb den 29. Aug 2007

Seseongen går mot slutten.  Det er grunn å minne om de nye handicapbestemmelsene som ble innført denne sesongen.  Husk at man må registrere minst fire handicaptellende runder pr. sesong for å opprettholde et gyldig ”turneringshandicap”. Dette framgår av punkt 4.5.6 i NGF's handicapbestemmelser.

 

Hva er nytt i 2007?

Det er fem store ”nyheter” i NGFs handicapbestemmeler for 2007-2008.

1) En helt ny metode å etablere handicap (ved overgang fra grønt kort). Se punkt 5.5 etablering av eksakt handicap.

2) Alle handicaptellende runder for opp- og nedskrivning må registreres før start. Se punkt 5.6 justering av handicap.

3) Det innføres 9-hulls handicaptellende runde i handicapkategori 3-5 (hcp 11,5 - 36,0). Disse får også i tillegg egen 9-hulls buffersone. Se punkt 2.3, 5.6.6 og 5.6.7

4) Man må registrere minst fire handicaptellende runder pr. sesong for å opprettholde et gyldig ”turneringshandicap”. Se punkt 4.5.6

5) Beregning av ”Competition Stableford Adjustment” (CSA) i turneringer (er frivillig, men anbefales). Se vedlegg C.

Klubbens handicapkomité må spesielt nøye sette seg inn i NGFs handicapbestemmelser.
Videre må den enkelte spiller sette seg nøye inn i punkt 2 definisjoner, punkt 4.5 spillerens plikter og rettigheter og punkt 5 handicaputregning.

Les NGFs handicapbestemmelser her!
Sinclair Rauma Open 12.08.2007

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Aug 2007

Da er årets Sinclair Rauma Open ferdig og her er resultatene
Herrer: Netto slag
1 Charles E.Jones Kr.sund 67
2 Morten Sekkesæter RGK 68
3 Leiv Gunnar Kvarsvik Kr.sund 68
4 Svein Berg RGK 68
5 Svein Skomsøy Kr.sund 68
6 Åge Herje RGK 69
7 Einar Skorgen RGK 69
8 Ole Johan Rødal Kr.sund 70
9 Dagfinn Roald RGK 70
10 Tor Tollefsen Kr.sund 71
11 Panya RGK 72
12 Jan Ivar Krogh 72
13 Bergsvein Skomsøy Kr.sund 73
14 Inge Gudmund Bøe RGK 73
15 Kåre Farkvam RGK 74
16 Rolf Tranø Kr.sund 74
17 Sigurd Nora RGK 76
18 Klaus Olav Larsen Kr.sund 77
19 Jan Erik Frilund RGK 77
20 Reidar Reistad RGK 77
21 Geir Kvam RGK 78
22 Olav Aasprong Kr.sund 78
23 Øystein Sandnes RGK 79
24 Arne Reistadbakk Kr.sund 80
25 Øivind Våge RGK 81
26 Rune Ramstad RGK 98
Damer:
1 Sidsel Farkvam RGK 69
2 Torhild Sandnes RGK 71
3 Rigmor Reistad RGK 71
4 Randi Kvarsvik Kr.sund 72
5 Trine Schei RGK 78
6 Ellen Straume RGK 106
Junior:
1 Kristian Farkvam RGK 70
2 Daniel Rødal Kr.sund 74
3 Svein Åge Endrerud RGK 76
4 Fredrik Tollefsen Kr.sund 83Ny organisering av ballplukkingen

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Aug 2007

Det er nå gjort forandringer i organiseringen av ballplukkingen.

Les mer om det under menyen Ballplukking eller klikk her.
Klubbmesterskap 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Aug 2007

Det er nå tid for årets klubbmesterskapet som arrangeres lørdag 1/9 og søndag 2/9.

Ta med godt humør og god konkurranseånd og møt opp!

 

Morten Sekkesæter (bildet) stiller forhåpentligvis for å forsvare KM-tittelen i herreklassen fra 2006.

Her ser vi (fra venstre) fjorårets klubbmestere Morten Sekkesæter, Dagny Brevik og Svein Åge Endrerud (jr.).

 

KM arrangeres som slagkonkurranse.

 

Lørdag  1.9.  Kl 11.00   (Shot-gun start)

Søndag 2.9.  Kl 10.30   (Alle starter fra Tee1, etter resultatene lørdag.

 De beste til slutt)

 

Klasser:   DAMER  -  JUNIOR  -  HERRER  -  SENIOR

                

Det kåres en KLUBBMESTER i hvert kjønn.

Pluss en mester i hver klasse.

 

Deltakeravgift:  Kr 100,-

 

Påmelding:  Innen fredag 31.8  kl 18.00 (siste frist)
Fylkesmesterskap Golf 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 23. Aug 2007

Til alle Golfklubber i Møre og Romsdal:

 

Ålesund Golfklubb og Solnør Gaard Golfbane inviterer alle golfere i Møre og Romsdal til Fylkesmesterskap 2007.

Fylkesmesterskapet går over to dager den 25. og 26. Aug. Det spilles i tre klasser; Herrer, Damer og Juniorer (-18 år)

 

Turneringen ligger i Golfbox klar til påmelding, eller dere kan melde dere på via turnering@aagk.nooppgi da klubb nr-medl-nr, navn og hcp

 

Denne mail blir sendt til alle klubber med kjent adresse og vi ber alle mottakere om å sende den videre til alle sine medlemmer.

  

Hilsen

Svein A. Langva

Turneringsleder Ålesund Golfklubb

 

Mob.:  +47 90020903

Prv.:   +47 70100895
Formannens tale vedrørende åpningen av 9-hullsbanen 23.06.2007

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Aug 2007

Tale av klubbens formann Einar Skorgen 23.06.2007 - åpning av 9-hullsbanen

 

23/6-2007: Einar Skorgen (t.h.) sammen med Ulrik Opdal fra Idrettskretsen.DA VI I 2001 BEGYNTE Å SE FOR OSS EN GODKJENNING AV 6-HULLSBANEN VAR DET NOK EN DEL  AV KLUBBENS MEDLEMMER SOM KUNNE HA TENKT SEG Å  VIDERE MOT EN 9-HULLSBANE.

MEN DE FLESTE VISSTE AT DETTE KUNNE BLI EN LANG OG TUNG VEI BÅDE ØKONOMISK OG  I DEN  PROSESSEN SOM MÅTTE KOMME, BÅDE I FORHOLD TIL FORSVARET, GRUNNEIERNE,  KOMMUNEN OG DEPARTEMENTET.

I  LØPET  AV  2002  BLE  DET  LIKEVEL  ARBEIDET  MED   EN DEL  SKISSER BÅDE HVA  GJALDT  AREALBEHOV,  OG  DISPONERING  SAMT  EN  MULIG  FINANSIERINGSMODELL.  SAMTIDIG  BLE  DET  ETABLERT  EN DEL  KONTAKTER  MOT  FORSVARET  OG  GRUNNEIERNE   HVOR  TILBAKEMELDINGEN  VAR  STORT  SETT  POSITIVE  TIL  EN  BANEUTVIDELSE.      DETTE  GRUNNLAGET  BLE  DET  UTARBEIDET  ET  UTKAST  TIL  EN  NY  LEIEKONTRAKT.

MED DETTE SOM  UTGANGSPUNKT  BESTEMTE  STYRET  Å  INNKALLE  TIL  ET  EKSTRAORDINÆRT  ÅRSMØTE  SOM  FANT  STED  DEN  12 JAN. 2003 HVOR  ET  FORSLAG  OM   Å    VIDERE  BLE  LAGT  FRAM  FOR  MEDLEMMENE.  SOM  GRUNNLAG   BLE  DET  PRESENTERT  EN  SKISSE  FOR AREALUTVIDELSEN

SAMT  EN  FINANSIERINGSPLAN .

 

ÅRSMØTET  GODKJENTE  ENSTEMMIG  PLANEN  FOR  Å  STARTE  ARBEIDENE MED  Å  ETABLERE  EN  9-HULLSBANE.  SAMTIDIG  BLE  DET  GODKJENT  Å  SENDE INN  SØKNAD  OM  TIPPEMIDLER OG  Å  ETABLERE  NY  KONTRAKT  MED  GRUNNEIERNE  OG  FORSVARET  OM  EN  UTVIDELSE  AV  LEIEAREALET.  OG  DERMED  VAR  VI  I GANG !

 

FOR  Å  REFERERE  TIL  DE  STØRSTE  UTFORDRINGENE  VI  STO  OVENFOR  KAN  JEG  KORT  NEVNE  DE VIKTIGSTE:

 

-BLANT  DE  FØRSTE  SAKENE  SOM  STO    AGENDAEN  VAR  Å  ETABLERE  EN  DETALJERT  AREALPLAN  MED  EN  FORNUFTIG  OG  GOD  PLASSERING  I 

 TERRENGET  AV  9  HULL  SAMT  ET  TRENINGSOMRÅDE

 

-VIDERE  FORHANDLE  OG  ETABLERE  EN  SAMORDNET  LEIEKONTRAKT  MED  FORSVARET  OG  GRUNNEIERNE    ET  UTVIDET  AREALE    CA  175  DEKAR

 

-VI  HADDE  BEHOV  FOR  EN  KOMMUNAL  GODKJENNELSE  AV  PROSJEKTET  OG  DERVED    PROSJEKTET  INN PÅ KOMMUNEDELPLANEN  FOR  ANLEGG  FOR  IDRETT  OG  FYSISK  AKTIVITET

 

-VIDERE  VAR  DET  NØDVENDIG  Å  ETABLERE  OG    GODKJENT EN  SØKNAD  OM  DELING  ETTER  JORDLOVEN  SAMT  KONSESJON  FOR  Å  DRIVE  EN  GOLFBANE    DET  AKTUELLE  OMRÅDET

 

-I  TILLEGG  MÅTTE  VI SØKE  OG    GODKJENT  EN  DISPENSASJON  FRA  40.ÅRS  REGELEN  SOM  ER  NØDVENDIG  VED  ETABLERING  AV  ET  SLIKT  ANLEGG  FRA  KULTUR  OG  KIRKEDEPARTEMENTET

 

ALLE  DE  NEVNTE  SAKENE  MÅTTE  HA  SIN  AVKLARING  OG  GODKJENNELSE  FØR  EN  TIPPEMIDDELSØKNAD  KUNNE  SENDES   INN.

 

DENNE  SØKNADEN  KREVER  OGSÅ  EN  MEGET  DETALJERT  FINANSIERINGSPLAN  BASERT    TILBUD  FRA  AKTUELLE  ENTREPENØRER…SOM  DA MÅTTE  ETABLERES.

 

    DETTE  GRUNNLAGET  KAN  DA  SØKNADEN   ETABLERES.

 

TILSLUTT,  MEN  IKKE  MINDRE  VIKTIG,  VAR  DET  NØDVENDIG  Å  SIKRE  EN  DUGNADSVILJE, TIL  ETTER  Å  HA  ETABLERT  DE  FØRSTE  6  HULLENE,  Å    I GANG  MED  RYDDING  AV  NYE  75  DEKAR  MED  SKOG  AV  FORSKJELLIGE  KAREGORIER, OG  DERMED  GJØRE  OMRÅDET  KLART  FOR  Å  SETTE  INN  MASKINENE.

 

DETTE  SISTE  GIKK BEDERE  ENN  NOEN  KUNNE  HA  TENKT  SEG! 

DA  VÅR   SENIORGRUPPE  UTRUSTET  MED  MOTORSAG  OG  KAFFE  OG  NISTE

SATTE  I GANG   VAR  DET  NOK  MANGE  SOM  IKKE  TRODDE  HVA  DE    ETTER HVERT  SOM  SKOGEN  BLE  LAGT  FLATT  OVER  ET  STØRRE  OG  STØRRE  OMRÅDE

 

VI  HAR  REGISTRERT  CA  8000  TIMER  DUGNAD  DE  TRE  SISTE  ÅRENE,  MEN  TALLET  ER  MED  STOR  SANNSYNELIGHET  STØRRE.

 

FRAM  TIL  2003  ER  DET  REGISTRERT  CA  15000  TIMER    TOTALT  ER  DET  INVISTERT  MER  ENN 25000  DUGNADSTIMER  FRAM  TIL  I DAG   -      JEG  MENER  JEG  HAR  DEKNING  FOR  Å  BERØMME  VÅRE  MEDLEMMER  FOR  DEN INNSATSEN.

 

HVORDAN  HAR  DET  SÅ ELLERS  GÅTT  VED  SIDEN  AV  ALL  DUGNADEN?

 

FOR  Å  TA  DET  KORT  OG  KRONOLOGISK    SKJEDDE  FØLGENDE:

 

-DEN  SAMORDNEDE  LEIEKONTRAKTEN  BLE  TINGLYST  13.  OKTOBER  2003.

 

-KOMMUNAL  GODKJENNELSE  AV  PROSJEKTET  SAMT  KONSESJON  FOR  DRIFT  FORELÅ  SAMME  ÅR

( I DEN SAMMENHENG  EN  STOR  TAKK  TIL  VÅR  ORDFØRER  FOR  DITT  ENGASJEMENT  OG  DEN  BEHANDLING  GOLFBANEN  FIKK  I  KOMMUNEN)

 

NÅR  DET  GJALDT  DISP.  FRA  40-ÅRSREGELEN  FORELÅ  GODKJENNING  AV  DENNE  5  DAGER  ETTER VI  SENDTE  DEN  FRA OSS  OG  DETTE    ETTER  MIN  MENING VÆRE  REKORD  I  DEPARTEMENTAL  SAKSBEHANDLING

 

ETTER  AT DETTE  VAR  I  ORDEN  BLE  TIPPEMIDDELSØKNADEN  ETABLERT  MED  ALLE  SIN  VEDLEGG   MED  EN   FINANSIERINGSRAMME    VEL  3  MILLIONER  KRONER.  HVORAV  SØKNADSSUMMEN  VAR    EN  MILLION,  EN  EGENFINANSIERING    300000  SAMT  EN  DUGNADSINNSATS  MED  EN  VERDI

AV  CA  1,7  MILLIONER  KRONER.

 

FORELØPIG  REGNSKAP  PR  1. MAI  I ÅR  VISER  AT  VI  HAR  UTFØRT  7782  DUGNADSTIMER  TIL  EN  VERDI  AV  1,89  MILLIONER  OG  AT  REGNSKAPSFØRTE  UTGIFTER  VAR    1,25  MILLIONER.

DETTE  ER  NÆRMEST  INNERTIER  ELLER     VÅRT  SPRÅK.HOLE  IN ONE

I  FORHOLD  TIL  PLANEN  SOM LÅ  TIL  GRUNN  FOR  SØKNADEN.

OG  NÅR  DET  ER  SAGT    ER  FØRSTE  HALVDEL  AV  TIPPEMIDLENE    VEI  INN PÅ  VÅR  KONTO  I DISSE  DAGER,  RESTEN  FÅR  VI  NESTE  ÅR.

 

 

NOK  OM  DET,  TILBAKE  TIL  GJENNOMFØRINGEN.

 

DEN  8  MARS  2004 TEGNET  VI  KONTRAKT  MED  J.O.MOEN AS  FOR  DEN  DELEN  VI  MÅTTE  BRUKE  MASKINER  FOR  Å  GJENNOMFØRE.

DENNE  KONTRAKTEN  BLE  SLUTTFØRT  VÅREN  2006  INNENFOR  DE  KONTRAKTSFESTEDE  RAMMER.

JEG  TILLATER  MEG  Å BERØMME  MOEN OG  HANS  KARER  FOR  VEL  UTFØRT  JOBB,

VI  KUNNE  IKKE  HA  FÅTT EN  BEDRE  ENTREPENØR!

 

ETTER  ALT  DETTE  PLUKKET  VI  STEIN  OG  RØTTER, PLANERTE  OG  RAKTE    LENGE  RYGGE  HOLDT. NOE  LETTER  BLE  DET ETTER HVERT  DA  DET  KOM  TIL  GJØDSLING  OG  SÅING  OG  ALT  DETTE  FOR  Å  SIKRE  OSS  MULIGHETEN  TIL  Å    LOV  TIL  Å  GJØRE  DUGNAD  OGSÅ  I  FRAMTIDEN,  FOR    GROR  DET  NESTEN  FORTERE  ENN  VI  KLARER  Å  KLIPPE!

 

DE  FØRSTE  RUNDENE  PÅ DEN  NYE  BANEN  GIKK  VI  ALLEREDE  SENT  SIST  HØST,  MEN  DET  ER  FØRST    BANEN  ER  SLIK  VI  ØNSKET  DEN  SKULLE  BLI,  EN  SKINNENDE  SMARAGD  MELLOM  VÅRE  STOLTE  ROMSDALSALPER

 

  FOR  Å  SUMMERE  OPP,  ALT  HAR  GÅTT  ETTER  PLANEN, VI  ER  UTEN  LÅN, ØKONOMIEN  ER   TILFREDSSTILLENDE   TIDSPLANEN  HAR  HOLDT  SLIK  DEN  BLE  GODKJENT  2003.

NESTE  PROSJEKT  ER  NYE  GARASJER  OG  NYTT  KLUBBHUS  MEN  DET    VI  FINNE  EN  LØSNING    I  ÅRENE  SOM  KOMMER.

 

MANGE  FORTJENER  EN  TAKK  FOR  AT  RESULTATET  BLE  SOM  DET  BLE.  JEG  HAR  TAKKET  ORDFØREREN  OG  ENTREPENØREN  ALLEREDE.  LA  MEG  OGSÅ    UTTRYKKE  EN  STOR  TAKK  TIL  GRUNNEIERNE  OG  TIL  FORSVARET  REPRESENTERT  AV  TIDLIGERE  SJEF  HV  11  OB,LT  VALVED  OG  TIL  FORSVARSBYGG.

 UTEN  DE  NEVNTES  VILJE  TIL  Å  SAMARBEIDE  HADDE  VI  NOK  HATT  EN DEL  PROBLEMER  VI    HAR  UNNGÅTT

OGSÅ  EN  STOR  TAKK  TIL  VÅRE  SPONSORER  SOM  HAR  GITT  OSS  EN  UVURDERLIG  STØTTE  GJENNOM  SINE  TILSKUDD.

VI  HÅPER  AT  SAMARBEIDET  VIL  FORTSETTE

 

  TILSLUTT  ET  STORT  HURRA  FOR  KLUBBENS  MEDLEMMER,VI  HAR  MANGE  FLOTTE  GOLFOPPLEVELSER  FORRAN  OSS!

 

HELT  TILSLUTT.  I  ALT  DETTE  ARBEIDET  HAR  VI  HATT  EN  FORMANN  (ØYSTEIN)  SOM  HAR  BRUKT  NÆRMEST  ALL  SIN  TID  DE SISTE  ÅRA  FOR  AT  DETTE  SKULLE    BRA!

HAN  LEDET  DET  EKSTRAORDINÆRE  ÅRSMØTE  I  2003  HVOR  BESLUTNINGEN  BLE  TATT  OG  VAR  DERETTER  FORMANN  GJENNOM  HELE  PROSJEKTFASEN.

UTEN  HANS  INNSATS  ER  DET  TVILSOMT  OM  VI  HADDE HATT  EN  9-HULLSBANE  I DAG.

JEG  VIL     KLUBBENS  VEGNE  GI  DEG  HONNØR  ØYSTEIN  FOR  DEN  INNSATS  DU  HAR  LAGT  NED  FOR  AT  DETTE  SKULLE  BLI  EN   SUKSESS.

HERVED  NOEN  BLOMSTER  FRA  OSS  ALLE!

 

Bilde tatt fra helikopter.

 

  

                                

 

 

 

 

 

 

    TAKK  FOR  OPPMERKSOMHETEN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 13.03.2012

 

 

 

 

 

 

 
Sommertilbud fra Kleppen Golf

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Aug 2007

Sommertilbud fra Kleppen Golf i Molde til alle medlemmer i Rauma GK.  Kleppen gir 25% rabatt til Rauma GK's medlemmer i august!

TAYLORMADE – OLYO – GALVIN-GREEN –ECCO - PROFOUND PUTTERS – OAKLEY – FOOT-JOY – TOP-FLITE - PING

 

 

GOLF TILBUD FRA KLEPPEN GOLF

 

Til alle medlemmer i Rauma GK.

 

Sommer tilbud,

 alle som handler for over kr. 2.000,- får 25% rabatt og 15 pinnacle baller på handelen.

 

Besøk Proshopen i Molde

i August og spar penger !

 

Hos Kleppen Golf vil du få profesjonell veiledning i valg av alle typer golfartikler.

 

Vennlig hilsen PGA Club Professional

Bjørn Jarle Kleppen

Tlf.: 905 19 705  -  golf@proshop.no

 

CALLAWAY – NIKE – COBRA – YES – ODESSEY – TITLEIST – TAYLOR MADE – PRECEPT – CLEVELAND – LINDEBERG.

 

 
Møter i regi av styret

Postet av Rauma Golfklubb den 8. Aug 2007

MØTER I REGI AV STYRET 2008

Dette er en møteplan som vil bli oppdatert etter hvert.

 

Planen skal tidfeste og beskrive aktiviteter der det kreves tilstedeværelse av styret og varamenn, samt komiteledere, alle eller et gitt antall av disse, avhengig av den planlagte virksomheten.  Planen inkluderer ikke interne komitemøter, men aktiviteter som er definert som styrets ansvar.

 

Tid

Møte 

 Sted

Mandag 07.01.2008 kl. 18.00  Styremøte  Rabben 4, 6320 Isfjorden
Mandag 18.02.2008 kl. 18.00  Styremøte  Nukengt. 11, 6310 Veblungsnes
Tirsdag 08.04.2008 kl. 18.00  Styremøte  Klubbhuset
Onsdag 23.04.2008 kl. 18.00  Medlemsmøte  Gml. offisermessa Setnesmoa leir
Onsdag 23.04.2008 kl. 19.00

 Ekstraord. årsmøte

 Gml. offisermessa Setnesmoa leir
Onsdag 14.05.2008 kl. 18.00  Styremøte  Klubbhuset
Mandag 02.06.2008 kl. 19.00  Styremøte  Klubbhuset
Mandag 30.06.2008 kl. 19.00  Styremøte  Klubbhuset
Mandag 04.08.2008 kl. 19.00  Styremøte  Klubbhuset
Mandag 18.08.2008 kl. 19.00  Medlemsmøte Gml. offisermessa Setnesmoa leir
Mandag 25.08.2008 kl. 19.00 Styremøte Klubbhuset.
Mandag 15.09.2008 kl. 19.00 Styremøte Klubbhuset
Mandag 29.09.2008 kl. 17.00 Arbeidsmøte Klubbhuset
Mandag 06.10.2008 kl. 19.00 Styremøte Klubbhuset
Tirsdag 18.11.2008 kl. 18.00 Styremøte Klubbhuset (flyttet fra 17/11)
Mandag 01.12.2008 kl. 18.00 Styremøte
Mandag 15.12.2008 kl. 18.00 Årsmøte

  

Sist oppdatert 07.11.2008 - AM 

 

 
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 09.08.2007 - SAKSPAPIRER

Postet av Rauma Golfklubb den 30. Jul 2007

Det avholdes ekstraordinær årsmøte i Rauma golfklubb  torsdag 9. august.

Årsmøte vil umiddelbart bli etterfulgt av et medlemsmøte.

Årsaken til at det innkalles til  ekstraordinært årsmøte

 

er at klubben  i inneværende budsjettperiode er tildelt kr. 500.000 i spillemidler og  at den resterende del av den totale søknadssummen på 1 mill. ( kr 500.000) forventes utbetalt neste år.

 

Disse midlene er tilgjengelig for investeringer  siden allerede regnskapsførte

utgifter  oppfyller forpliktelsene i spillemiddelsøknaden.

 

For å sikre en samordnet og fornuftig bruk av de tildelte midlene, er det nødvendig å etablere en investeringsplan for årene som kommer, samt å justere årets budsjett.

 

Etter en totalvurdering foreslår styret en investeringsplan i prioritert rekkefølge

som følger:

-0 : Tilbakebetaling av lån ( fordeles over de neste 3 år )

-1 : Ny greenklipper

-2 : Garasjeanlegg

-3 : Tilleggsutstyr til greenklipper

-4 : Datautstyr

-5 : Ny fairwayklipper

-6 : Kjøretøy for trsp. på banen

-7 : Nytt klubbhus

 

Den nødvendige korrigering av budsjettet vil bestå i å innarbeide tildelingen i det løpende budsjett for 2007. Nødvendige detaljer vil bli lagt fram på møtet.

 

Styret  vil legge fram forslag om at tilgjengelige investeringsmidler på det korrigerte 2007 budsjettet skal brukes til:

 

     -   Tilbakebetaling av 1/3 av  banklån til 6-hullsbane

-         Ny greenklipper

-         Garasjeanlegg

 

 

VELKOMMEN TIL MØTET!

Styret
Nybegynner-kurs VTG

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Jul 2007

2012 - GOLFKURS VTG - halv pris!

Starte med golf? Vi ønsker flere golfere og flere medlemmer! Ta kurs denne våren ! Ingen "eksamen" lenger! Tilbud 50 % rabatt: halv pris på kurs inkl. medlemskap år 2012 og greenfee 2012. Pris for voksen kun kr. 1500,- for hele "pakken". Les mer om tilbudet! 

 

2011 - Veien til Golf kurs (VTG) - nybegynnerkurs

I 2011 er det spesielt billig å begynne med golf. For familier er tilbudet "nesten gratis".

VTG-kurs nr. 3 har oppstart onsd. 15. juni kl. 17.00 (12 t fordelt over 3 ettermiddager). Øvrige kursdager er onsd. 29/6 og onsd. 6/7. Påmelding til Rolf på tlf. 926 22996 eller til klubbens epost.

VTG-kurs nr. 2 foregår lørd. 21. og sønd. 22. mai kl. 10 - 16 (2 dager à 6 t). Instuktør: PRO Bjørn Jarle Kleppen.

VTG-kurs nr. 1 har oppstart onsd. 11. mai kl. 18.00 (12 t fordelt over 4 ettermiddager). Instruktør: Lars Ramstad / Panya.

Tilbudspakke: voksen kr. 2100 - junior kr. 900 - inkluderer kurs + medlemskap 2011 + gratis greenfee 2011 (spill så mye du vil ut året). Spar tusenlapper. Kjempetilbud for familie inntil 4 personer - kun kr. 2940.

Bare kurs: voksen kr. 1200 - junior kr. 600 inkl. kursmateriell.

Påmelding: Lars - tlf. 917 42 041 eller epost: larramst@online.no

Info som lå øverst på klubbens hjemmeside til den 17.08.2011:

Begynne med golf? Visste du at golf er Norges 3. største særidrett regnet i medlemstall? Med sine mer enn 120.000 medlemmer er bare fotball og ski større enn golf. Visste du at Grønt kort er historie? Og visste du at eksamen er avlyst? Det er nemlig slutt på opplegget med muntlig og skriftlig eksamen for å bli golfspiller. Terskelen for å komme i gang med golf er dermed mye lavere enn før! Golf er en ypperlig mosjonsidrett der det sosiale aspektet ivaretas.

For å følge opp Norges Golfforbunds kampanje på VTG123.no vil Rauma Golfklubb denne våren tilby spesielt rimelige nybegynnerkurs, særlig for familier. 

KURS - I ÅR ER DET BILLIG Å BEGYNNE MED GOLF!                                        VTG-kurs nr. 1 (nybegynnerkurs) starter onsdag 11. mai kl. 18. VTG-kurs nr. 2 avholdes helgen 21. - 22. mai.

Se vårt kampanjetilbud på nybegynnerkurs inkl. medlemskap 2011 og gratis greenfee ut sesongen 2011. Innmeldingsavgif kr. 600,- (kun for voksne) og kr. 140,- pr. husstand for magasinet Norsk Golf kommer i tillegg. Her sparer du tusenlapper, spesielt en familie inntil 4 personer!

----------------------------------------------------------

2010 - Veien til Golf kurs (VTG) - endret opplæring for nybegynnere


Senker terskelen - nye retningslinjer for nybegynneropplæring.

Pilotprosjektet for nybegynneropplæringen som er blitt gjennomført av NGF i perioden 2008 – 2009, er nå sluttført. Det er gjort mange positive erfaringer med å senke terskelen for å komme i gang med selve spillet gjennom å bruke mye av kurstiden til praktisk trening av både teknikk, golfvett, regler og spill. Det er ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske. Dersom en spiller ønsker å gjennomføre en prøve, er det selvfølgelig lov. Etter avsluttet og godkjent VTG-kurs, dvs. at alle punktene på treningskortet er gjennomført i praksis, tildeles spilleren klubbhandicap -54.  ALLE deltagere skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet VTG-kurs. 

Artikler om Veien til Golf, treningskortet, golfvett og regler:

Bladet Norsk Golf: http://www.norskgolf.no/node/155

-----------------------------------------------------------------

2010 - kurs og nybegynnneropplæring

Påmelding

pr. epost til Lars Ramstad eller på tlf. 917 42 041.

Pris

kr 1200,- for de over 18 år og kr 600,- for yngre. Beløpet inkluderer kursmateriell.

Varighet

Kurset går over tilsammen 12 timer. 

Annet

Nybegynnerkurset omtales nå som Veien til golf (VTG) og erstatter det man tidligere omtalte som "grøntkortkurs".  Terskelen for å starte med golf er nå blitt lavere.  Det er fra og med 2010 ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske.

Kurs nr. 1 - 2010: Oppstart mandag 03.05.2010 kl. 18.00 på klubbhuset.

Kurs nr. 2 - 2010: Oppstart lørdag 26.06.2010 kl. 10.00. To dagers intensivkurs. Dag 2 er påfølgende søndag 27/6 med start kl. 10.00.  Påmelding 926 22 223 Arvid.

Kurs nr. 3 - 2010: Oppstart tirsdag 17.08.2010 kl. 18.00 på klubbhuset.

------------------------------------------------------------------

2009 - kurs og nybegynnneropplæring

Rauma golfklubb har de senere årene satset på å arrangere 3 nybegynnerkurs pr. år - tidligere omtalt som såkalte "Grønt kort kurs".  Et kurs i mai, et i juni og et i august.  Det viktig å understreke at disse kursene ikke automatisk fører til Grønt kort.  Etter endt kurs må det en del egentrening til før man er klar til "spille opp" til Grønt kort.  Det er også verdt å merke seg at det ikke er lov å spille opp før det har gått minst 10 dager etter bestått teoriprøve.

Det er Handicap- og Grøntkort-komitien som gjennomfører kursene.  Det er rimelig å ta kurset i Rauma Golfklubb.  Klubben tar heller ikke noen avgift for å spille opp. Etter at du har tatt det grønne kortet har du inngangsbilletten som skal til for å kunne spille på en golfbane, nær sagt over hele verden. Forutsetningen er at du er medlem i en golfklubb. Rauma Golfklubb er i så måte et rimelig alternativ, og du betaler f. eks. bare halv kontingent det året du melder seg inn. Les mer om kontingent her.

Tidspunkt for kurs i 2009 (oppdateres etter hvert):

Kurs nr. 1   Tirsdag 21.04.2009. Fullstendig annonse finner du her.

Kurs nr. 2:    Tirsdag 19.05.2009. Fullstendig annonse finner du her.

Kurs nr. 3   Mai/juni etter avtale. Eget kurs for Wonderlandansatte.

Kurs nr. 4   Årets siste kurs 2009. Mandag 27.07.2009. Fullstendig annonse her.

Veien til Grønt kort og Golfreglene er kursmateriell som er inkludert i kursavgiften på kr. 1000,- for voksne og kr. 500,- for barn/junior (t.o.m. 18. år). Oppspill til Grønt kort er også inkludert i kursprisen.

Påmelding:

Påmelding til kurs kan gjøres ved å sende epost til Lars Ramstad, evnt. mobiltlf. 917 42 041.

 

29. februar 2008 - sist endret 11.08.2010

 
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - INNKALLING

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Jul 2007

Med bakgrunn i at Rauma Golfklubb er blitt tildelt spillemidler i 2007 innkalles det til ekstraordinært årsmøte torsdag 9.august 2007 kl. 19.00 på gamle offisersmessen HV 11 på Setnesmoen.

Følgende saker skal behandles :

 

 •  korrigert budsjett for 2007
 •  investeringsplan 2007 – 2008

 

Saksdokumenter vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside fra 2. august.

 

Umiddelbart etter det ekstraordinære årsmøtet blir det ordinært medlemsmøte slik som tidligere planlagt.

 

Kunngjøring om det ekstraordinære årsmøtet er også satt inn i Åndalsnes Avis 12. juli med repitisjon 4. august.

 

 

Styret
Årets siste Grønt-Kort kurs

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Jul 2007

Årets siste Grønt-Kort kurs starter opp tirsdag 7. august.

For mer informasjon se under menyen kurs eller trykk her.
Hole In One på hull nr. 1

Postet av Rauma Golfklubb den 10. Jul 2007

Det er ikke mer 10 dager siden den offisielle åpningen av Rauma Golfklubb sin flotte 9-hullsbane på Setnesmoa ved Åndalsnes fant sted (23/6-07). 

Onsdag 4/7-07 presterte Tom Sveinungsen fra Lillehammer Hole-In-One på hull nr.1 som er 160 m fra gul tee. Han benyttet jern nr. 6.  Dette er det første Hole-In-One på den nye 9-hullsbanen.  Tidligere er det registrert ett tilfelle av Hole-In-One, men det var for en del år tilbake på den "gamle" 6-hullsbanen.

Vi gratulerer!
Hull 2 - GLADMELDING TIL DERE ALLE!

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jul 2007

Etter møte i dag (3. juli) mellom klubben,grunneierne, HV 11 og Forsvarsbygg er det oppnådd enighet om det nye utslaget på hull 2.

Plasseringen av det nye utslaget vil være som allerede etablert, for en prøvetid ut 2008 under følgende forutsetninger:

 • det etableres et sikkerhetsnett mot veien på høyre side samt krysset og veien videre sydover.
 • det settes opp en informasjonstavle som forbyr utslag når personer/kjøretøy oppholder seg innenfor et oppmerket område.
 • skal utslaget brukes er det en forutsetning at man er minst to i sammen.(en kontrollerer mens den andre slår) (dette betyr at singlespillere må bruke utslaget over veien)

At dette blir etterfulgt er så viktig for oss og at vi kan fortsette å bruke dette utslaget, at overtredelser av påbudet kan resultere i utestenging fra banen.

NB! Det omtalte nye utslaget er stengt inntil alle de listede kravene er oppfylt og at styret gir den formelle tillatelse for benyttelse.

På bildet ser du Øystein Sandnes og Einar Skorgen som  takker Ole Martin Lilleby fra NGF, som var en viktig medhjelper i "forhandlingene".

Arbeidene er allerede iverksatt!

Ha alle en strålende golfsommer!

Hilsen Styreleder
HC- og utdanningskomiteen

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jul 2007

MERK: Komiteen skiftet navn fra "HC- og Grønt kort komiteen" til "HC- og utdanningskomiteen" i 2010 da Grønt kort ble erstattet med Veien til golf (VTG).

2012

2012 Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

Leder

Lars Ramstad

917 42 041

Morten Sekkesæter

400 92 397

Torbjørn Hansen 941 36 830

Panya Thimamontri

924 65 887

Dagny Brevik 951 16 466

 

2011 (utgått) Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

Leder

Lars Ramstad

917 42 041

Morten Sekkesæter

400 92 397

Panya Thimamontri

924 65 887

Dagny Brevik 951 16 466

 

2010 (utgått) Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

Leder

Lars Ramstad

917 42 041

Morten Sekkesæter

400 92 397

Panya Thimamontri

924 65 887

Dagny Brevik

 

2009 (utgått) Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

Leder

Lars Ramstad

917 42 041

Morten Sekkesæter

400 92 397

Panya Thimamontri

924 65 887

Dagny Brevik

 

2008 (utgått) Navn: Mobiltlf.: Tlf. hjem:

Leder

Lars Ramstad

917 42 041

Morten Sekkesæter

400 92 397

Panya Thimamontri

924 65 887

Se artikkel av 21.05.2009 vedr. HC-bestemmelsne her.

De viktigste endringene i handicapbestemmelsene fra 2007 kan du lese mer om herTIPS: Masse aktuell informasjon finner du ved å klikke på og åpne dokumentet "Spørsmål og svar vedrørende de nye handicapbestemmelsene".

Her finner du Golfregler og bestemmelser.

Instruks for Handicap- og utdanningskomiteen 

Sist endtret pr. 08.06.2010.

Nytt navn på komiteen f.o.m. 2010 (tidligere Handicap- og Grønt kort komiteen).

Styret velger leder og medlemmer. Leder har ansvar for å innkalle til møter, fordele oppgaver og ha dialogen med styret.

Komiteen har ansvar for å forvalte NGF’s regelverk i forhold til merking av banen, handicap-bestemmelser, sikkerhetstiltak, teoretisk og praktisk opplæring (Veien til golf - VTG) og for nødvendige opplæringstiltak av nye instruktører og veiledere.

Oppgaver:

 • Ha årlig handicap-revisjon for klubbens medlemmer og fastsette eksakt handicap ut fra det enkelte medlems spillestyrke

 • Gi informasjon og opplæring til klubbens medlemmer om handicap-systemet og spesielt informere om endringer som har betydning for medlemmene. Dette er spesielt viktig i 2008 hvor det er betydelige endringer

 • Arrangere teorikurs og legge til rette for praktisk opplæring (VTG). Sørge for at aktuelle læreprogrammer, bøker, hefter, skjemaer er til stede.

 • Gjennomføre prøve vedr. VTG (tidligere Grønt kort) i henhold til NGF’s retningslinjer (prøver utgår fra 2010).

 • Ta initiativ til opplæringstiltak for medlemmer som ønsker å bli veiledere og instruktører.

 • Markedsføre medlemskap i Rauma Golfklubb til kursdeltakerne

 • Vurdere behovet for fadderordning og komme med forslag til turneringsform og tidspunkt for introduksjonsturnering for nybegynnere sammen med øvrige medlemmer

 • Utarbeide årsberetning over komiteens virksomhet innen 1. november

 • Foreslå gjenvalg og/eller nye medlemmer til Handicap- og utdanningskomiteen.

 
SINCLAIR RAUMA OPEN

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Jul 2007

SINCLAIR RAUMA OPEN SØNDAG 12 AUGUST  KL. 12.00

 

Sinclair Rauma Open er flyttet fra søndag 5 august til søndag 12 august kl. 12.00. Konkurranseformen er slag/netto, og det blir åpen klasse for herrer, damer og junior.

Deltakeravgiften er kr. 200,- . For klubbens medlemmer og juniorer er deltakeravgiften kr 100,- .

 

I tillegg til klubbens egne medlemmer, inviterer vi denne gangen medlemmene i alle golfklubbene i Møre og Romsdal, samt vår naboklubb Bjorli til vennskapelig dyst på Setnesmoen. Deltakeravgiften er 200 kroner og det blir satt opp premier til de 5 beste i hver klasse.

 

Det er lagt ut påmeldingsliste på klubbhuset. Påmelding kan ellers skje til

tlf. 97 17 79 59 eller 71 22 18 78  innen 5 august kl. 16.00         

.

Dersom det skulle bli større påmelding enn det banen har kapasitet til, må vi vurdere å la egne medlemmer spille kvalifisering lørdag 11. august. Påmeldte medlemmer i Rauma Golfklubb vil bli nærmere orientert om dette umiddelbart etter at påmeldingsfristen er ute.Raumacup 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

Resultater fra Raumacup 2007
DAMER: 22.mai 05.jun 19.jun 26.jun 14.aug 23.sep Totalt (3 beste runder)
Sidsel Farkvam 32 37 29 36 24 25 105 Nr 1
Rigmor Reistad 28 28 39 36 103 Nr 2
Torhild Sandnes 28 29 27 28 27 28 85 Nr 3
Dagny Brevik 26 24 28 78
Judith Gudmundsen 32 32
Målfrid Sekkesæter 14 13 27
Trine Schei 17 17
HERRER:
Geir Kvam 26 36 29 36 25 32 104 NR 1 HERRER
Odd Sekkesæter 32 33 34 30 28 99 NR 1 SENIOR
Dagfinn Roald 35 27 36 98 NR 2 SENIOR
Inge G. Bøe 32 23 32 28 33 27 97 NR 3 SENIOR
Øystein Sandnes 33 22 31 31 33 97
Rolf Brevik 27 30 34 30 94
Svein Berg 24 36 32 92
Kåre Farkvam 30 30 26 86 NR 2 HERRER
Rune Ramstad 24 25 27 33 85
Harald Jacobsen 29 20 33 82
Eivind Sætre 21 29 28 78 NR 3 HERRER
Bjørn Inge Frilund 24 31 20 75
Trygve Ellingsberg 24 21 12 29 74
Panja 31 34 65
Bjørn Olav Brevik 21 34 55
Arvid Meyer 21 33 54
Sigurd Nora 23 25 48
Einar Skorgen 17 21 38
Åge Undbekken 33 33
Tor-Ivar Krogsæter 24 24
Tom Gudmundsen 24 24
Jan Erik Frilund 22 22
Ridar Reistad 22 22
Geir Bjerke 22 22
Øystein Bruaseth
JUNIOR:
Kristian Farkvam 41 41
Svein Åge Endrerud 29 29
Patrick Helland 26 26
Anders Kavli 25 25
Lars Erik Kavli 22 22Styret 2008

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

Einar Skorgen

Einar Skorgen ble årsmøtet den 11.12.2007 gjenvalgt som Sigurd Noraleder i Rauma Golfklubb for 2008. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Nestleder velges også av årsmøtet, men med den forskjellen at nestleder velges for 2 år av gangen. Nestleder i styret er Sigurd Nora (2007-2008).

 

 

2008

Navn:

Mobiltlf.:

Tlf. hjem: Leder av komite:

Leder

Einar Skorgen

905 88297

712 28530

Nestleder

Sigurd Nora

906 53632

712 29510 Sponsorkom.

Kasserer

Rigmor Reistad

906 44821

712 25540

Sekretær

Arvid Meyer

926 22223

712 25825

Styremedlem

Inge Gudmund Bøe

934 46895

712 23573 Banekomite

Vara

Geir Bjerke

930 32651

Sportskomite

Vara

Torhild Sandnes

957 33915

712 21878 Klubbkomite

Etter valget avholdt på årsmøtet den 11.12.2007 er styrets sammensetning slik det framgår av tabellen over.

Den fullstendige oversikten av de forskjellige personer til årsmøtevalgte verv i klubben er slik:

Verv

Navn

Varighet

Periode

Leder

Einar Skorgen

1 år

2008 (gjenvalg)

Nestleder

Sigurd Nora

2 år

2007-2008 (ikke på valg)

Styremedlem

Arvid Meyer

2 år

2008-2009 (gjenvalg)

Styremedlem

Inge Gudm. Bøe

2 år

2008-2009 (ny)

Styremedlem

Rigmor Reistad

2 år

2007-2008 (ikke på valg)

Varamedlem

Geir Bjerke

2 år

2008-2009 (ny)

Varamedlem

Torhild Sandnes

2 år

2008-2009 (gjenvalg)

Revisorer

Kristian Haugan

1 år

2008 (gjenvalg)                         

Odd Sekkesæter

1 år

2008 (gjenvalg)

Rauma IR

Arvid Meyer

1 år

2008 (gjenvalg)                         

(idrettsrådet)

Einar Skorgen

1 år

2008 (ny)
Vagkomite Reidar Reistad

1 år

2008 (gjenvalg) Leder: Reidar
Therese Rovde

1 år

2008 (gjenvalg, jfr. gml. ordning)
Sidsel Farkvam

1 år

2008 (ny)

Varamedlem

Dagfinn Roald

1 år

2008 (ny)

De med strek under navnet var altså ikke på valg.

3. februar 2008
Øvrige Tillitsverv

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007
Klippeliste 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

Hull NAVN TLF UKE UKE UKE UKE UKE UKE ANM:
1 E.SKORGEN 90588287 19 23 27 31 35    
  B.FRILUND 95806644 22 24 28 32 36    
  R.RAMSTAD 99513914 21 25 29 33 37    
  G:KVAM 97177959 20 26 30 34 38    
2 K. Straume 90108451 24 27          
  K. Haugen   25 28 30        
  M. Nord 71221912 26 29          
3 B. Fugleseth   18 19 20 21 22 23  
      26 27 28 29 32    
  O. Sekkeseter   24 25 30 31 33    
      34 35 36        
4 S. Endrerud 95033722 21 27 30 32      
  D. Myklebostad 91719564 23 26 31 36      
  R. Brevik 71222027 22 24 28 34      
  R. Reistad 99205555 25 29 33 35      
5 D. Roald 99741750 Ingen liste ta kontakt    
  Ø. Heen   med  Dagfinn hvis ikke      
  J. Vold   klipt            
  G. Bjerke 93032651              
6 K. Farkvam 91659155 19 23 27 31 35    
  Å. Herje 93205277 20 28 30 34 38    
  Ø. Bruaseth 92884180 21 25 29 33 37    
  J. Berg 90207215 20 24 26 32 36    
7 S. Nora 90653632 24 28 33 36      
  Panja 92465887 25 29 32 37      
  B. Brevik 90761537 26 30 35 38      
  Øystein 92884180 27 31 34 39      
8 E. Thokle 71225424 25 29 33 37      
  H. Jacobsen 71225151 26 30 34 38      
  R. Svanemyr 71222363 28 32 36 40      
9 R. Grande 91339568 25 28 32 35 38    
  D. Thorsteinsen 40416747 24 27 34 37      
  K. Alnes 91156292 23 26 33 36 39    Ballplukking 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

 

BALLPLUKKING

 

STYRET  HAR  ETTER  TILSLUTNING  FRA  MEDLEMSMØTET  BESTEMT:

 

 1. GJELDENDE  PLUKKELISTE  AVSLUTTES  FOM 

20. AUGUST.

 

    2. BALLPLUKKING  UTFØRES  FRA  DENNE  DATO    

        MED  BIL.

 

 1. BALLPLUKKING    MANDAGER  INNGÅR  I

DUGNADEN  SAMTIDIG  SOM  RUFFEN  RENPLUKKES  OG  RANGEN  KLIPPES.

   

 1. DE  HULLANSVARLIGE  OVERTAR  ANSVARET

I  RESTEN  AV  UKENE  ETTER  FØLGENDE  LISTE:

 

- UKE 34  (20-26 AUG)   HULLANSV.  HULL  7

- UKE 35  (28-  2 SEPT)  HULLANSV.  HULL  8

- UKE 36  (  4-  9 SEPT)  HULLANSV.  HULL  9 

- UKE 37  (11-16 SEPT)  HULLANSV.  HULL  2

- UKE 38  (18-23 SEPT)  HULLANSV.  HULL  3

- UKE 39  (25-30 SEPT)  HULLANSV.  HULL  1

- UKE 40  (  2-  7 OKT )  HULLANSV.  HULL  4

- UKE 41  (  9-14 OKT )  HULLANSV.  HULL  5

- UKE 42  (16-21 OKT )  HULLANSV.  HULL  6

 

SAMTIDIG SOM BALLPLUKKEREN KJØRES, ANBEFALES DET Å KLIPPE DRIVINGRANGEN!  TIPS: GJERNE 2 PERSONER SOM SAMARBEIDER OM JOBBEN.

 

ETTER 21.  OKTOBER STARTER EVNT. LISTEN OVENFRA

I SAMME REKKEFØLGE .

 

                                                                     STYRET.

 

 

 

 

 

 

 

 
1902 - 1997

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

 

  

              

Litt historie om Rauma Golfklubb og oppstarten av golf i Norge – 100 år (1905-2005)

 

Dette er skrevet i anledning klubbens feiring i 2005 av 100-årsjubileumet for den første golfturnering som ble spilt i Norge på Setnesmoa den 31.07.1905, omtrent på samme sted hvor dagens bane ligger.

 

Det historiske bildet fra 1905. Kilde: Romsdalsmuseets fotoarkiv.

 

Den første golfklubben i Norge ble stiftet i 1902. Den første President var August G. Spørck. Baneområdet lå på Setnesmoen militærleir ved Åndalsnes.

 

Hotelleier og postmann Hans Undhjem på Åndalsnes bygget i midten av 1880 årene Hotell Hølgenæs. Etter noen år brant hotellet ned, men det ble bygget opp igjen på samme sted. Hotelletes gjester besto om somrene av mange engelskmenn. Disse kom blant annet for å fiske laks i Rauma elv.

 

I 1902 solgte Undhjem hotellet til engelskmannen Harold Oldred. Han moderniserte og bygget på hotellet som nå fikk utseende i dragestil - eller ”vikingstil” som lokalbefolkningen kalte det. Han forandret også navnet til Park Hotell. Både Oldred og hans engelske hotellgjester var interessert i golf.

 

Setnesmoen var også den gang ekserserplass. Kommandant der var August G. Spørck (1851 - 1928). Det var naturlig at hans omgangskrets blant annet var de velstående engelskmennene som kom for å fiske laks om somrene. Men de fisket ikke laks hele tiden, og etter hvert kom ønsket om å spille golf. Resultatet ble at det på Park Hotell i 1902 ble stiftet en golfklubb under navnet ”Park Hotell Golfklubb”. Blant lokalbefolkningen gikk klubben under navnet ”Park-klubben”. Som klubbens første president fungerte oberstløytnant Spørck som i 1905 ble oberst, og senere general. Det ble anlagt en 9-hulls golfbane på området ved Setnesmoen miltærleir på samme sted hvor Rauma Golfklubb i dag har sin bane.

 

Det var etter hvert flere engelskmenn som kjøpte eiendommer i nærheten, og som ble medlemmer i golfklubben.  Lord Davenport residerte på Fiva Gård, og den engelske ”tobakkskongen” H. Owerton Wills fra Bristol kjøpte Halsa Hotell.  Han eide også Aak Gård fra 1885 - 1923.

 

Om somrene kom det dusinvis av engelske laksefiskere som også spilte golf på banen på Setnesmoen.  Lordene hadde med seg engelsk tjenerskap. Det ble også ansatt engelsk pro som hvert år kom over fra England og underviste så lenge sesongen varte. Vedlikeholdet av banen ble foretatt av lokale folk.

 

August G. Spørck var også politisk interessert, og gikk etter hvert mer og mer over i politikken. Han var blant annet forsvarsminister i G. Knudsens regjering i 1910.  Da Harald Oldred solgte Park Hotell i 1907, sovnet golfklubben inn etter hvert.  Klubben var registrert aktiv til nærmere 1915.           

 

Første registrerte golfturnering i Norge ble spilt på Setnesmoen den 31/7-1905.  Dette er dokumentert i og med at det finnes et fotografi fra begivenheten med teksten ”The First Golfmatch in Norway. Hotel Hølgenæs & Links, Romsdal 31st July 1905”.  Det er altså i år 100 år siden denne begivenheten fant sted, samme år som unionsoppløsningen.

Golf på Setnesmoa tidlig på 1900-tallet. Datert til 1902 av Romsdalsmuseet. Fotograf: L. Sødahl (1858-1921). 

Det er ikke registrert noen golfaktivitet på Setnesmoen siden den gang før noen ildsjeler i 1997 gikk sammen og stiftet Rauma Golfklubb. Dette var Elling Thokle, Kåre Straume, Bjarne Helde, Panya Thimamontre og Jan Skorge.  Klubben ble stiftet 3. juli 1997 og det ble inngått avtale med grunneierne og forsvaret om leie av grunn. Banen ble anlagt på det sted hvor det ble spilt golfturnering i Norge for første gang i 1905. Banen er i dag (pr. 2005) en slopet 6 hullsbane med flott beliggenhet omkranset av de ville ”Romsdalsalpene”.  Den i ferd med å bli utvidet til 9 hull og forventet åpning av 9 hull vil skje våren 2006. Mye av arbeidet er utført av medlemmene på dugnad. ”Primus motor” for dugnaden er Einar Skorgen som også er leder for prosjekt ”utvidelse”. Det som gjenstår av utvidelsen, er siste ”finish” på fairway på par-5-hullet som blir på nærmere 500 m og greenen til denne.  Både fairway og green vil bli isådd i løpet av mai i år.

 

Banen er for øvrig omtalt i Norsk Golf nr. 1-1998 der oppstarten av Rauma Golfklubb er omtalt på side 18 med bilde av entusiastene som startet klubben i 1997.  På side 19 er bildet fra 1905 av engelskmennene på den første registrerte golfturnering i Norge. Golfens oppstart er gjengitt i forskjellige bøker som er skrevet opp gjennom tidene, blant annet i "Golf for alle” fra 1989 og ”Turisttrafikken i Molde og Romsdalen gjennom 100 år" fra 1995 (1947 førstegangsutgivelse).

 

Rauma Golfklubb er stolt over at det ble arrangert golfturnering her i Romsdalen så tidlig og ser frem til 100-årsmarkeringen som vil bli arrangert lørdag den 30.07. 2005.  Blant gjestene vil også Norges Golfforbund være representert.  Forbundet har gitt Rauma Golfklubb beskjed om at de vil delta under markeringen som vil bli et ”stort øyeblikk” for en liten, men aktiv klubb som snart kan tilby sine medlemmer og gjester en spennende 9-hullsbane i flotte omgivelser på historisk grunn.

 

Les også denne artikkelen: Det historiske 1905-bildet er tatt på Setnesmoa der dagens bane ligger.

 

Aftenposten 11.10.2005: Norsk golfhistorie på auksjon

 

Oppdatert:  21.11.2011 AM (bl. a. kvalitetsheving av 1905-bildet)

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Mye av stoffet ovenfor er hentet fra en artikkel fra 1995 av J. Chr. Daae-Qvale, Solnør Gaard.  Artikkelen ble trolig trykket i Sunnmørsposten.

 

 

Øystein Sandnes

 

Veblungsnes 07.01.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mål og Strategier

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

Mål og Strategiplanen i "kortversjon" tilpasset driftsåret 2008 ble gjennomgått på medlemsmøtet 23.04.2008. Den finner du som PDF-fil ved å klikke her.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenfor følger "Mål og Strategier" i sin helhet:

Rauma Kommune:

”Landets beste kommune for naturglade mennesker”

 

Rauma Golfklubb:

”Landets beste golfklubb for naturglade mennesker”

 

 

Rauma kommune har gjennom sitt arbeid om mål og visjoner, vært et forbilde og inspirator for golfklubben sitt arbeid for en tilsvarende prosess. Vi har dristet oss til å bruke noen av de samme ordene for golfklubbens visjon.

 

Visjonen skal prøve å uttrykke et ønske som vi på en måte aldri helt vil nå – men som vi skal prøve å strekke oss etter. Et slags fyrtårn langt i det blå.

 

 

 

 

Virksomhets-ide’

Rauma Golfklubb tilbyr medlemmer og golfinteresserte på alle nivåer en sjarmerende bane, opplæring, spill og turneringer.

·         Kvaliteten på tilbudet balanseres i forhold til mulig dugnadsinnsats og sunn økonomi

·         Alle medlemmer oppmuntres til å ta ulike verv i klubben

·         Medlemmer med interesse for spesielle fagområder skal oppmuntres til å øke sin kompetanse

·         Aktive komiteer

·         Medlemmer som ambassadører for klubben

·         Prestisjeløst samarbeid på tvers av verv og funksjoner

Forretningside er litt mer konkret enn visjoner. Den skal mer uttrykke golfklubbens tilbud til sine gamle og nye medlemmer.

 

Skal vi kunne tilby dette, krever det innsats fra alle medlemmene. Vi må ha en overkommelig årlig medlemskontingent, vi må ha en akseptabel pris på greenfee-satser og sesongkort, og vi må tilrettelegge for en dugnadsinnsats som er innenfor et tilfredsstillende innhogg i den enkelte medlems fritid. Enhver endring i disse parameterne blir gjenstand for diskusjoner.

 

Det største utfordringen etter mitt syn, ligger i å få samtlige medlemmer til å bistå klubben med sine kunnskaper og arbeidskraft.  Hittil har den totale arbeidsmengden  i for stor grad blitt utført av de 20-30 mest positive ja-medlemmene i klubben. Og klubben vil få et alvorlig problem den dagen disse føler seg utbrent og kaster inn håndkleet.

 

 

 

 

 

Verdigrunnlag

Vi skal opptre med redelighet og respekt for våre gjester, samarbeidspartnere og hverandre

 

Som medlem av Rauma Golklubb ønsker jeg:

·         Å være positiv og finne løsninger

·         Å ta tak i problemer og vanskelige situasjoner og løse konflikter

·         Å glede meg til å dra på golfbanen – for å spille eller delta på dugnad

·         Å være en god vert for gjestespillere

·         Å være raus og tålmodig med nybegynnere – samt være en god veileder om etikette og spillehastighet

 

 

Det er krevende å skape et godt miljø – enten det er på arbeidsplassen eller i golfklubben. De ideelle holdningene som klubben ønsker av sine medlemmer er som følger:

 

Klarer vi å oppfylle noen prosentandeler av dette blir det straks litt triveligere både ved og på golfbanen.

 

 

 

 

Hovedmål

·         Gode samarbeidspartnere

·         En velstelt bane

·         Fornøyde medlemmer

·         God tilgjengelighet

·         Sunn økonomi

 

Her er de 5 viktigste punktene vi skal jobbe for.

 

Fornøyde medlemmer er utfordrende, krevende og vanskelig.

Målet om at alle medlemmene våre skal være fornøyde, ja det vet vi er så å si uoppnåelig, fordi det alltid er noen som er misfornøy – uansett. Men som en rettesnor for oss, for årsmøtet, styret. komiteer og medlemmer så er det like fullt viktige ambisjoner

 

Gode samarbeidspartnere vokser heller ikke på trær. Og gode samarbeidspartnere vil i hovedsak være et resultat av vår egen oppførsel, av våre holdninger og av vår evne til å kommunisere godt med våre omgivelser.

 

Det har vært en veldig god enighet om å ha en velstelt bane. Det er lagt ned en formidabel innstas av medlemmene for å komme dit vi er i dag. Vå felles  utfordring blir å mobilisere entusiasme nok til å opprettholde denne kvaliteten.

 

God tilgjengelighet preger banen i dag .- og det bør vi ha som mål videre. Med god tilgjengelighet mener vi er å holde banen spilleklar størstedelen av døgnet i mesteparten av året.

 

Sunn økonomi innebærer at man forvalter klubbens midler på en ansvarlig måte, med god styring og kontroll, og med fokus på de oppgavene som medlemmene mener er viktig å prioritere

 

 

 

 

Fornøyde medlemmer

”Du skal glede deg til ethvert besøk på golfbanen – og helst være litt lei deg når du må dra hjem igjen”

·         Mange turneringer

·         Treningstilbud og god veiledning

·         Miljøfokus

·         Balansert dugnadsinnsats

·         God informasjon

·         Hyggelig tone på og ved banen

 

Med mange turneringer mener vi et jevnt tilbud av turneringer med variert innhold. Kanskje skal vi starte med en påsketurnering hvor det kun er lov å ha med 3 valgfrie køller, men hvor det er servering av varmn sjokalade, kvikk-lunsj og påskemarsipan underveis. På samme måte kan vi avslutte sesongen med for eksempel en nisseturneriung, med fortsatt 3 køller, nisseluer, gløgg og julekaker.

Mellom disse ytterpunktene er det selvfølgelig Rauma Cup, Sinclar Cup og Golfens dag, samt 3-4 turneringer med Texas Scrambel hvor hver 4 ball består av erfarne golfere og nybegynnere.

 

 Vi har noen få instruktører som vi prøve å overtale til å ha praktisk opplæring til faste tider. Tilbudet bør gjelde for både erfarne golfere som vil justerer litt på sin egen teknikk, og på nybegynnere. Dette er utover grønt-kort opplæring.

Det har vært et fint miljøfokus på både klubbhus og bane. Det må vi fortsette med. Kanskje skal vi vurdere litt mer avstand mellom klubbhus og maskinpark.

 

Balansert dugnadsinnsats. Det er å trekke lærdom av hvordan dugnadsarbeidet har vært organisert hittil. Kanskje litt bedre organiserte lag skal bygges opp ?

 

God informasjon er uhyre viktig. Bruken av Internett og e-post må utvikles – å være klubbens hovedkilder for god informasjon. Vi bør lete etter en person som har tid og er villig til å holde informasjonsflyten oppe til enhver tid. Bør ha en godtgjørelse for jobben.

 

 

 

 

 

Gode samarbeidspartnere

Samarbeid er en god medisin for psykisk og fysisk velvære

·         God dialog med kommunen, forsvaret og grunneiere

·         Aktivt sponsorsamarbeid

·         Samarbeid med øvrige golfklubber

·         Samarbeid med skoler og institusjoner

·         Samarbeid med hverandre

 

 

Vi skal anstrenge oss for å ha en best mulig dialog og kommunikasjon med samarbeidspartnerne våre. Kanskje skal vi foreslå en ” golfens dag ” for forsvaret, for grunneierne, for kommunen, for sponsorene våre der vi tilrettelegger for informasjon,instruksjon, servering, puttekonkurranse, medlemsverving og kjøp av golfutstyr. Dette bør vi diskutere og kanskje lage noen utkast til program som vi kan presentere for dem.

 

Vi har mange flotte sponsorer som har et positivt syn på virksomheten år. Det bør overveies å tilby dem noe mer enn i dag – til en hyggelig pris. Vi skal huske på at reklameverdien av et skilt på banen vår ikke er spesielt stor. Det er først og fremst en positiv innstilling og goodwill til golfklubben som gjør at de åpner lommeboken. Vår oppgave blir derfor å jobbe for at velviljen til klubben vår blir oppretthold hos våre mange lokale sponsorer

 

Avstanden til distriktets øvrige golfklubber er relativt lang og et utstrakt samarbeid kan være vanskelig å få til. Men la oss gjøre et forsøk på å arrangere en årlig turnering hvor vi inviterer regionens golfklubber til vennskapelig konkurranse – og hvor vi oppfordrer dem til å gjøre det samme. For oss vil den årlige Sinclair-turneringen være et naturlig valg.

 

Vi bør også prøve å utvikle noen golfpakker for lokale bedrifter som hittil har vært lunkne til golfklubben for på sikt få dem med som aktive støttespillere. Kanskje bør vi også være litt mer aktive i forhold til skoler og institusjoner.

 

 

 

 

 

En velstelt og god golfbane

Golfbanen vår skal innby til en god golfopplevelse

·         God planlegging for drift og vedlikehold

·         Maskinpark som forenkler arbeidsoppgavene

·         Medlemmer som vil og kan – rydde, så, gjødsle, klippe, male, rake osv

·         God balanse mellom dugnadsinnsats og leid hjelp

·         Medlemmer og spillere som bidrar til å holde kvaliteten

 

Vi skal bruke mye ressurser på å legge planer for drift og vedlikehold av banen Vi skal sette opp dugnadsplaner, planer for gjødsling og vanning og planer for materiellinnkjøp.

 

Maskinparken kan aldri bli for stor på en golfbane, men økonomien til en liten klubb setter sine klare begrensninger på hva vi kan få til. Innkjøp, drift og vedlikehold av maskinparken er et fokusområde. Vi har faktisk et kritisk behov for noen nye maskiner. Vi får se hva vi får til – og når

 

Det er arbeidsintensivt å ha en velstelt bane til enhver tid. Vi klarte med dugnadsinnsats å holde banen i fin stand med 6 hull. Med 9 hull vil vi selvsagt fortsatt basere oss på solid dugnadsinnsats. Men samtidig må vi være realistiske og innse at vi blir nødt til å leie inn hjelp til klipping og stell i den mest aktuelle ferietiden. Det årlige budsjettet må gi rom for det. I år kommer vi til å bruke 50 000 kroner til innleid klippehjelp og vil se på neste års budsjettbehov ut fra de erfaringene vi får i år.

 

 

 

 

 

God tilgjengelighet

Gode rutiner for oppvarming, registrering og spill

·         Lett adgang til drivingrange og treningsområder

·         Lett å kjøpe rangeballer

·         Greie åpningstider for kjøp av golfutstyr

·         God merking ved og på banen

·         Mulighet for avslapping og prat før og etter

·         Nok parkeringsplasser

·         Flyt i spillet – marshall-tjeneste

 

 

 

 


 

Sunn økonomi

Lavest mulig kontingent og greenfee er en utfordring til kravet om en vakker og god bane

·         God planlegging av drift og investeringer

·         Kostnadsbevissthet

·         Økonomistyring

·         Oversiktlige regnskapsrutiner

·         Sponsorinntekter og goodwill

·         Øke antall fastboende medlemmer

·         Øke antall fjernmedlemmer

 

 

 

Veien videre

Krever litt engasjement fra klubbens medlemmer

·         Hvordan skal vi klare å engasjere flest mulig medlemmer om klubbens mål og strategier?

·         Hva skal vi prioritere?

·         Hvor langt skal vi gå for å konkretisere og tallfeste de prioriterte oppgavene?

 

 

 

 

 
Vedtekter

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

RAUMA GOLFKLUBB (heretter klubben[1])

STIFTET 3. JULI 1997

 

VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 09.10.1998 MED SENERE ENDRINGER:

 

 • Tilføying i §3 MEDLEMMER vedtatt på årsmøte 24.02.2003, ble underkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets, jfr. årsmøtevedtak 16.02.2004 sak 10C (tilbake til opprinnelig ordlyd).
 • Endringer av §9 og §10 vedr. ÅRSMØTE og LEDELSE AV ÅRSMØTET, vedtatt på årsmøte den 16.02.2004 sak 10B, jfr. anbefalinger fra NGF i skriv NGF-nytt nr. 2/2004.
 • Redigert og godkjent av Idrettsstyret v/Møre og Romsdal Idrettskrets 26.01.07[2].

 

 

§ 1 Formål

Klubbens formål er å drive golfidrett[3]organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

Klubben er medlem av NIF gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets.

 

Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF)[4].

 

Klubben hører hjemme i Rauma kommune, og er medlem av

Rauma Idrettsråd.[5]

 

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.[6]

 

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

 

 

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.[7]

 

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

 

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

 

Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, kan anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i klubben[8]. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 7 Inhabilitet[9]

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)                  når vedkommende selv er part i saken

b)                 når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c)                  når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d)                 når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.[10]

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffe- og dopingbestemmelser).

 

 

 

 

§ 9 Årsmøtet

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,[11]direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:[12]

 

1.                  Godkjenne de stemmeberettigede.

2.                  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3.                  Velge dirigent(er), sekretær(er)[13]samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.                  Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5.                  Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6.                  Behandle innkomne forslag og saker.

7.                  Fastsette medlemskontingent.

8.                  Vedta idrettslagets budsjett.[14]

9.                  Behandle klubbens organisasjonsplan.[15]

10.              Foreta følgende valg:

a)      Leder for 1 år av gangen og nestleder for 2 år av gangen.

b)      3 styremedlem(mer)[16]og 2 varamedlem(mer) for 2 år av gangen.

c)      Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

d)     2 revisorer[17]for 1 år av gangen.

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

f)       Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

 

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a)                  Vedtak på årsmøte i klubben.

b)                 Vedtak i styret i klubben.

c)                  Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.

d)                 Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

 

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

§ 14 Klubbens styre[18]

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:[19]

1.                  Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2.                  Forestå klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med klubbens totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.[20]

3.                  Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer etter behov for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

4.                  Representere klubben utad.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Møteleder er klubbens leder eller hans stedfortreder.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer

Klubben skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

 

Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

 

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.[21]

 

§ 16  Regler for spill, ordensregler m.v.

For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig.

 

§ 17 Lovendring[22]

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

 

§ 18 kan ikke endres.

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.

 

§ 18 Oppløsning[23]

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre klubber/lag anses ikke som oppløsning av klubben.[24]

 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

 

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

 [1]Basis-lovnormen for idrettslag bruker betegnelsen idrettslaget. Dette er valgfritt.

[2]Jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5.

3 Dersom klubben er et fleridrettslag skal det stå idrett.

4Dette er basert på at formålet er kun golfidrett. Ellers skal det stå: ”Klubben er medlem av de(t) særforbund som klubbens årsmøte bestemmer.”

5Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis klubbens naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør klubbens årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd den tilhører.

6Personlige medlemmer betyr at klubben ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemskap kan heller ikke gjøres tidsavgrenset, f. eks. til en spillesesong. Medlemskap etableres ved innmelding og opphører ved utmelding. Andre ordninger må begrenses til spilleretten.

7Når det står ”kan bli tatt opp som medlem” innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. NIFs lovutvalg har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

8Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Klubbene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.

9Bestemmelsen er en avskrift av NIFs lov § 2-7. Teksten i denne § kan erstattes med: ”For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.”

10Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

11 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.

12 Dersom sakslisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent saksliste for årsmøtet.

13 Sekretæren(e) behøver ikke være medlem i klubben.

14 Regnskap og budsjett for klubber som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 15 ibasis-lovnormen.

15 Organisasjonsplanen skal regulere klubbens interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

16 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 

17 Klubb med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 5-1. Klubb som kommer under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 11: ”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.” – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 11(nytt) pkt 11 litra d) endres til: ”Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.” Også andre klubber kan innføre denne løsningen i sin lov, fremfor valg av 2 revisorer.

18 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen klubben (den kan således ikke lovfeste at et ”representantskap” eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak).

19 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

20 Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

21 Dette innebærer bl.a. at det bare er klubbens styre (hovedstyre der klubben har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder klubben rent juridisk/økonomisk.

22 Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.

23 Jfr. NIFs lov § 2-16.

24 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for denne klubben benyttes.
1997 - 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

Her finner du Elling Thokle's tale i anledning 10-årsjubileet som ble feiret den 23.06.2007 samtidig som 9-hullsbanen ble offisielt åpnet. 

Rauma Golfklubb fra oppstarten i 1997 fram til 2007

Det er ikke blitt registrert noen golfaktivitet på Setnesmoen siden "slaget" mot skottene som besøkte Rauma i 1963, inntil noen lokale ildsjeler i 1997 gikk sammen og stiftet Rauma Golfklubb. Vi retter en takk for dette initiativet til Elling Thokle, Kåre Straume, Bjarne Helde, Panya Thimamontri og Jan Skorge.

Elling Thokle (t.h.) og Einar Skorgen etter Ellings tale den 23. juni 2007 - 10 års markering og baneåpning 9 hull.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med 10-årsjubileet for Rauma Golfklubb og åpningen av den nye 9-hulls banen den 23. juni 2007 holdt Elling Thokle, som forøvrig var klubbens første leder, en tale om klubbens utvikling fra starten i 1997:

Sitat:

” Rauma Golfklubb ble stiftet 3. juli 1997. Nå er klubben blitt 10 år og har fått en bane med 9 hull. Det er en fin anledning til å ta et tilbakeblikk. 10 år er ikke lenge i et historisk perspektiv, men det har skjedd mye, synes vi.

Men tilbake til begynnelsen. Ideen ble unnfanget etter at undertegnede var blitt invitert til å være med på en bane i Skottland, i Aberdeen. Golf var noe som fenget.

Noe senere kjøpte jeg et golfsett, et halvsett, der borte. Slikt var det ikke å få kjøpt her i Rauma. Selv hadde jeg tidligere aldri holdt i en golfkølle. Bare sett den på bilde og i butikkvinduer i Storbritannia. Senere kjøpte jeg sett til andre og vi begynte nå å trene på slag. Vi holdt til på et jorde inne i Isfjorden.

Vi var nå blitt 5 stykker, og så for oss at dette kunne det bli noe av. Vi var på utkikk etter en plass som kunne brukes til bane. Vi tenkte da først og fremst på en korthullsbane. To områder i Isfjorden var inne i bildet, og vi hadde samtaler med grunneierne.

Men så var det dette med penger da.

1905 og 1997. De fem karene som stiftet Rauma GK nederst.En dag dro vi opp til Setnesmoen for å slå. Her var det såpass stort åpent lende at vi kunne finne igjen ballene. På dette tidspunkt var ikke Setnesmoen tenkt på som baneområde. Det var jo attpåtil militært område. Men klubb måtte vi ha. Så den dagen bestemte vi at nå skulle vi stifte golfklubb. Anledningen ble foreviget med et bilde av ”grunnleggerne”. Deretter dro vi til Åndalsnes, nærmere bestemt til Panja’s Pub der det ble skrevet ned notat om stiftelsen.

Lokalavisen hadde fått rede på stiftelsen og 14 dager senere var vi førstesidestoff i Åndalsnes Avis med et halvsides bilde. Dette var sensasjon.

Nå merket vi at det var interesse for hva vi drev på med. Vi følte faktisk et påtrykk fra folk som ville vite mer om dette.

Vi rykket inn annonse om informasjonsmøte på Rauma Hotell den 29 august samme år. 23 personer møtte opp, fra begge kjønn. 22 herrer og en dame.

Paal Midtvåge, daværende banekonsulent i Golfforbundet var på rundreise og han hadde vi kontakt med. Han deltok på møtet.

Som nevnt, så var dette en sensasjon her inne i Romsdalen, så noen dager etterpå hadde avisen referat og et intervju med Midtvåge. Klubbens logo ble presentert i avisen.

Mange var tilsynelatende interessert. Vi kunne ikke akkurat da bare verve medlemmer. Vi måtte ha i orden et apparat for å håndtere dette.

Så sto vi der, 5 karer med hvert sitt golfsett og hver sin instruksjonsbok. Vi var sprenglærde, - i golfuttrykk.

Men vi måtte jo også ha bane. Og hvordan skulle banen se ut.

Midtvåge anbefalte oss å ta kontakt med Odd Roar Nesje i Molde og Omegn golfklubb. Eller som han sa : Snakk med Odd Roar. Og kontakt ble etablert.

Så var det å finne baneområde.

Neste vår, 1998, ble avtale inngått med Forsvaret og grunneierne om leie av grunn. Alt dette hadde stor media-interesse. Både aviser, TV og radio hadde innslag om golfbanen.

Drivingrange ble anlagt slik at folk kunne få begynne å trene slag. 10 utslagsramper hadde vi i løpet av våren laget til etter modell av utslagene i Molde. Rangeballer ble anskaffet. Noen til og med fra Skottland. Vi fylte opp ballbøtter og solgte dem kontant fra et bord som vi hadde rigget til. Så plukket vi dem inn igjen ut fra en oppsatt ballplukkerliste.

Men tilbake til banen. Odd Roar Nesje var velvilligheten selv. Han kom hit sammen med Midtvåge som var på visitt igjen. Han hadde med seg oppmålingskikkerten og målte opp banen etter Midtvåges anbefalinger. Kåre (Straume) og jeg var flisgutter.

Vi ble nok noe latter til del til å begynne med. Ikke rart, når 4-5 mann med hver sin hage-gressklipper gikk ved siden av – og litt etter hverandre og klipte fairway. Ja, vi ble også parodiert i Rauma-revyen. Og det var god reklame.

Vi hadde hele tiden nær kontakt med Molde Golfklubb. 10 august i 1998 ble vi innvilget status som prosjektklubb av Norges Golfforbund. Molde Golfklubb var vår fadderklubb og en egen samarbeidsavtale ble inngått, bl.a om utstedelse av grønt kort og grønt-kort-kurs. Allerede 29. mai 1999 ble første intro-kurs holdt med hele 33 deltakere. Nå hadde vi også kjøpt fairway-klipper og en liten traktor. ” Maskinparken” fikk vi lov til å oppbevare i et telt inne i militærleiren.

På "Golfens Dag" i 1999 var det fullt av folk på besøk. Vi serverte kaffe og bløtkake. Den 1. september 1999 ble en merkedag for Rauma Golfklubb. Da ble banen godkjent som en fullverdig 6-hulls bane. Den var riktignok ikke sloopet ennå, men det var vi ikke så opptatt av akkurat da.

3 uker senere, den 19. september 1999, foregikk den offisielle innvielsen. Mange fremmøtte. Medlemmer, publikum og presse. Ellers hadde vi gjester fra Norges Golfforbund, Forsvaret, Rauma Idrettsråd, grunneiere og Molde Golfklubb.

Paal Midtvåge fra Norges Golfforbund klippet snoren. Odd Roar Nesje slo symbolsk ut den første ballen.

Arbeidet med banen gikk sin gang. Hele tiden foregikk arbeidet med slooping for øyet.

I 2000 fikk vi klubbhus på plass. Moelven-brakker innkjøpt fra Vegvesenet. Vi fikk opp kraftlinje, vann og kloakk. Fram til da hadde vi lagt ned ca. 1000 meter vannledning for vanning av greenene.

I 2001 ble greenklipper innkjøpt. Nå begynte det å bli fasong på saken.

I 2002 gledet vi oss over 350 betalende gjestespillere. Mange var nå blitt oppmerksom på denne banen.

Banen ble slopet 4. juli i 2003, 7 år og en dag etter stiftelsen av klubben. Med slopingen av 6-hulls-banen var denne fasen i bygging av golfbanen på Setnesmoen ferdig.”

Les også Einar Skorgens tale i anledning den offisielle åpningen av 9-hullsbanen 23.06.2007.

Notis i Åndalsnes avis den 17.07.2012 - for 15 år siden.

 

Sist oppdatert: 21.07.2012

 
Terminliste 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Jul 2007

Dato Tid Turnering Påmelding
15.mai 18.00 Treningsturnering Scramble Dagen før kl 19.00
22.mai 18.00 Rauma Cup Stableford Dagen før kl 19.00
29.mai 18.00 Treningsturnering Scramble Dagen før kl 19.00
03.jun Hele dagen Golfens Dag Selskapsrunder  
05.jun 18.00 Rauma Cup Stableford Dagen før kl 19.00
10.jun 12.00 NGFs Veldedighetsturnering Stableford 8.juni kl 19.00
12.jun 18.00 Treningsturnering Scramble Dagen før kl 19.00
19.jun 18.00 Rauma Cup Stableford Dagen før kl 19.00
26.jun 18.00 Rauma Cup Stableford Dagen før kl 19.00
     
07.aug 17.30 Treningsturnering Scramble Dagen før kl 19.00
12.aug 12.00 Sinclair Rauma Open Slag/Netto Innen 31.7.
14.aug 17.30 Rauma Cup Stableford Dagen før kl 19.00
19.aug   Tour M/R Slag Dagen før kl 19.00
21.aug 17.30 Treningsturnering Scramble Dagen før kl 19.00
28.aug 17.30 Rauma Cup Stableford Dagen før kl 19.00
01.sep 11.00 Klubbmesterskap Slag  Fredag 31.8 kl 18.00
02.sep 11.00 Klubbmesterskap Slag  
08.sep 12.00 SB-Open Stableford Fredag 6.9. kl 18.00
16.sep 12.00 Rauma Cup - Avslutning Stableford Fredag 14.9 kl 18.00
Torsdager Damekveld
Fredager Seniortrening
Match spillRaumaCup 2007

Postet av Rauma Golfklubb den 2. Jul 2007

RESULTAT RAUMA CUP  
DAMER: 22.mai 05.jun 19.jun 26.jun Totalt (3 beste runder)
Sidsel Farkvam 32 37 29 36 105
Rigmor Reistad 28 28 39 95
Torhild Sandnes 28 29 27 28 85
Dagny Brevik 26 24 28 78
Målfrid Sekkesæter 14 13 27
Trine Schei 17
HERRER:
Geir Kvam 26 36 29 36 101
Odd Sekkesæter 32 33 34 99
Dagfinn Roald 35 27 36 98
Rolf Brevik 27 30 34 30 94
Svein Berg 24 36 32 92
Inge G. Bøe 32 23 32 28 92
Øystein Sandnes 33 22 31 86
Eivind Sætre 21 29 28 78
Rune Ramstad 24 25 27 76
Bjørn Inge Frilund 24 31 20 75
Trygve Ellingsberg 24 21 12 29 74
Kåre Farkvam 30 30 60
Bjørn Olav Brevik 21 34 55
Harald Jacobsen -- 29 20 49
Panja 31 31
Jan Erik Frilund -- -- 22 22
Arvid Meyer 21 21
Einar Skorgen 17 17
Øystein Bruaseth -- --Slope HERRER 2006-09

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jun 2007

Rauma Golfklubb 2006 - 2009
Herrer · Par 66
 

Gul
Par: 66
CR: 63.6
Slope: 122
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.8 -7
+3.7 - +2.9 -6
+2.8 - +2.0 -5
+1.9 - +1.1 -4
+1.0 - +0.1 -3
0.0 - 0.8 -2
0.9 - 1.7 -1
1.8 - 2.6 0
2.7 - 3.6 1
3.7 - 4.5 2
4.6 - 5.4 3
5.5 - 6.3 4
6.4 - 7.3 5
7.4 - 8.2 6
8.3 - 9.1 7
9.2 - 10.0 8
10.1 - 11.0 9
11.1 - 11.9 10
12.0 - 12.8 11
12.9 - 13.8 12
13.9 - 14.7 13
14.8 - 15.6 14
15.7 - 16.5 15
16.6 - 17.5 16
17.6 - 18.4 17
18.5 - 19.3 18
19.4 - 20.2 19
20.3 - 21.2 20
21.3 - 22.1 21
22.2 - 23.0 22
23.1 - 23.9 23
24.0 - 24.9 24
25.0 - 25.8 25
25.9 - 26.7 26
26.8 - 27.6 27
27.7 - 28.6 28
28.7 - 29.5 29
29.6 - 30.4 30
30.5 - 31.3 31
31.4 - 32.3 32
32.4 - 33.2 33
33.3 - 34.1 34
34.2 - 35.1 35
35.2 - 36.0 36

Rød
Par: 66
CR: 61.8
Slope: 118
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.2 -8
+3.1 - +2.3 -7
+2.2 - +1.3 -6
+1.2 - +0.3 -5
+0.2 - 0.6 -4
0.7 - 1.6 -3
1.7 - 2.5 -2
2.6 - 3.5 -1
3.6 - 4.5 0
4.6 - 5.4 1
5.5 - 6.4 2
6.5 - 7.3 3
7.4 - 8.3 4
8.4 - 9.2 5
9.3 - 10.2 6
10.3 - 11.2 7
11.3 - 12.1 8
12.2 - 13.1 9
13.2 - 14.0 10
14.1 - 15.0 11
15.1 - 15.9 12
16.0 - 16.9 13
17.0 - 17.9 14
18.0 - 18.8 15
18.9 - 19.8 16
19.9 - 20.7 17
20.8 - 21.7 18
21.8 - 22.6 19
22.7 - 23.6 20
23.7 - 24.6 21
24.7 - 25.5 22
25.6 - 26.5 23
26.6 - 27.4 24
27.5 - 28.4 25
28.5 - 29.3 26
29.4 - 30.3 27
30.4 - 31.3 28
31.4 - 32.2 29
32.3 - 33.2 30
33.3 - 34.1 31
34.2 - 35.1 32
35.2 - 36.0 33
 
 
 
Banekart gjeldende fra 2006

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jun 2007

 

Banekart 9hullsbanen utarbeidet i 2006/2007

Banekartet som du ser nedenfor, viser Rauma Golfbane slik den framstår etter utvidelsen til 9 hull som sto ferdig sommeren 2006 da banen ble slopet av NGF. Her kan du laste ned det samme kartet som PDF: 2007_banekart_A3. Husk evnt. å krympe utskrift til A4 da originalkartet er laget i A3-formet. 

På kartet er det ikke påført lengder på par-3-hullene. Hullenes lengder framgår av scorekortet.

 

Kart som viser viser endringer ved resloping i 2009 

Før resloping av banen ble utført av NGF i august 2009, ble det laget et kart som viste endringer av banen i forhold til 2006. Det var relativt små endringer, og disse kan du se anmerket med rødt på dette kartet: Banekart_2007_endringer_vedr_sloping_2009. Husk evnt. å krympe utskrift til A4 da originalkartet er laget i A3-formet. 

Endringer av utslag 2012 og skisse over mulige endringer 2013-2016

Kart framlagt av banekomiteen på medlemsmøtet den 12.09.2012: 2012_banekart_skisse_medlmøte_12092012. MERK: Dette er kun forslag til endringer. Hensikten med forslaget er å oppnå mer variasjon på hullene ved å variere utslagsstedene i større grad på alle 9 hull, altså ikke bare endring av lengder, men også endring av vinkling. 

Denne siden er sist oppdatert 13.09.2012 v/ AM.
Lokale regler

Postet av Rauma Golfklubb den 21. Jun 2007

Lokale regler- gjelder fra 01.01.2010  – jfr. scorekort 2010-2012:

Oppdatert 30.04.2010

Lokale regler:

1. Stein i bunker er flyttbar hindring. Regel 24.1 gjelder.

2. Kulturminne på hull 5 er merket med grønne staker. Fridropp i droppesone.

3. Grunn under reparasjon (GUR):

• Alle sandhauger på spillefeltet er å anse som GUR - spill tillatt.

• Alle nysådde områder skal alltid betraktes som GUR med spilleforbud. Fritak tas iht. regel 25.1.

4. Uflyttbare hindringer - regel 24.2 gjelder:

• Avstandsmerker i fairway og staker som markerer avstand til green.

• Alle deler og alt utstyr til vanningsanlegg.

• Gruslagte områder på spillefeltet.

• Steinfylte dreneringsgrøfter.

• Bytesteiner / grensesteiner (hvitmalte steiner).

Se også eventuelle midlertidige lokale regler på oppslag ved første tee og på klubbhus.

Straff for brudd på Lokal regel:

• Matchspill: tap av hull.

• Slagspill: 2 straffeslag.

Etikette og sikkerhet på banen:

1. På hull 1, 2 og 7 skal en ikke slå ut fra tee om det er gående eller kjørende på vegen.

2. Det er ikke tillatt å slå ut fra gul tee på hull 2 for spiller som går alene.

3. Spillere som skal slå ut fra rød tee, skal gå om gul tee.

4. Vær særlig aktsom ved innspill på green 5 (skjult).

5. Vis hensyn til andre spillere, turgåere og banemannskap.

6. Legg tilbake oppslått torv og reparer nedslagsmerker på green.

7. Husk hurtig spill og slipp gjennom grupper bak om det er ledig foran.

 

                                        07.04.2010 Handicapkomiteen

 
Medlemskap i Rauma Golfklubb - innmelding

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jun 2007

Oppdatert 02.03.2011

INNMELDINGSSKJEMA: se nederst på denne siden!

1.  Rauma Golfklubb som har sin flotte bane bare 3 km utenfor sentrum av Åndalsnes i Møre og Romsdal fylke, er et svært rimelig alternativ enten du vurderer å melde deg inn som lokalmedlem (bostedsadresse i Rauma kommune) eller som fjernmedlem.  Dette fordi driften i hovedsak er basert på dugnadsinnsats. 

2.  Fjernmedlemskap som koster bare kr. 700,- pr. år, er blant landets rimeligste.  I tillegg kommer pliktig abonnement på bladet Norsk Golf som koster kr. 140,-. Tingvedtak i Norges Golfforbund pålegger ett abonnement pr. husstand.  Fjernmedlemmer kan kjøpe årsgreenfee for kr. 1000. Det er ingen dugnadsplikt for fjernmedlemmer.

3.  Rauma Golfklubb har meget gunstige medlemskontingenter; kr 18Hull 2 - utsikt mot Romsdalshorn og Vengetindene00,- for voksne, kr. 1350,- for familiemedlemsskap (samboer/ektefelle), kr 1050,- for ungdom (19-21 år), kr 625,- for junior (t.o.m. 18 år).  Fra og med 2006 betaler man kun halv kontingent (50% rabatt) innmeldingsåret (gjelder ikke fjernmedlemmer).  I tillegg kommer kr 140,- pr. husstand for bladet Norsk Golf . 

4.  Klubbens bane ligger nydelig til i flotte omgivelser ved Setnesmoen militærleir ca. 2 km fra Åndalsnes sentrum. Her kan du spille på en spennende og artig 9-hulls golfbane, samtidig som du nyter utsikten mot kjente fjelltopper som Romsdalshorn og Vengetindene. Ved klubbhuset finner du også en drivingrange med 200 meters lengde. Du kjøper baller i automaten ved klubbhuset med 10- eller 20-kroners mynt.

5.  Greenfee - det er billig å spille på banen.  Greenfee er kr. 200,- for voksne og ungdom, mens junior (t.o.m. 18 år) må ut med kr. 100,-.  

Det er også mulig å kjøpe 1 ukes greenfee, dvs. for 7 sammenhengende kalenderdager. Prisen er kr. 600,- for voksne og kr. 300,- for barn og junior.

6.  Spillerett (sesongkort eller årsgreenfee) koster for lokalmedlemmer henholdsvis kr 2000,- for voksne og ungdom, og kr 1000,- for junior (t.o.m. 18 år).  Fjernmedlemmer kan kjøpe årsgreenfee for kr. 1000. Det er ingen "dugnadsplikt" for fjernmedlemmer.

Rabatt på årsgreenfee/sesongkort for utført dugnad.  Med 30 dugnadstimer eller mer oppnås en rabatt på kr. 1000,- for den som velger å kjøpe årsgreenfee/sesongkort. Med 15 dugnadstimer eller mer er rabatten kr 500,-.  Rabatten avregnes ved sesongslutt. Avregning mht. utførte dugnadstimer kan skje innen samme husstand. Årsgreenfee medfører "dugnadsplikt" fra og med det året medlemmet fyller 15 år.

 • kr. 0,- i avslag hvis du har utført mindre enn 15 dugnadstimer
 • kr. 500,- i avslag hvis du har utført 15 - 30 timer
 • kr. 1000,- i avslag hvis du har utført mer enn 30 timer

Krav på kr. 1000 utsendes om våren og krav på restbeløp utsendes på høsten eller på nyåret etter at avregning mot utført dugnad er foretatt.

Nytt fra 2010: Fra og med det året man fyller 70 år innvilges kr. 1000,- i rabatt uansett antall dugnadstimer.

Se årsmøtevedtak i sak 6 A vedr. rabatt på årsgreenfee på grunnlag av utført dugnad dugnad her: Årsmøte 2009-12-08 protokoll.

7.  Utmelding.  Husk at du evnt. må ha meldt deg ut av tidligere klubb innen 31/12 året i forvegen før du kan melde deg inn i ny klubb.  Du må også ha gjort opp for deg økonomisk i din gamle klubb før du kan "melde overgang". 

 

2012 - TO GODE KAMPANJETILBUD

NYE MEDLEMMER. Ta kurs og kom i gang med golf for en billig penge. Rauma Golfklubb ønsker flere medlemmer og deltar i Norges Golfforbund sin kampanje "Jo mere vi er sammen". Deltar du på kurs (vegen til golf) i regi av Rauma GK i 2012 og ønsker å melde deg inn i Rauma GK i 2012, koster dette kun kr. 1500,- for en voksen person. I tillegg kommer innmeldingsavgiften på kr. 600,- f.o.m. 22 år.

Innbetaling ordnes i forbindelse med kurset. 

Les mer om årets kampanjetilbud på kurs! 

GAMLE MEDLEMMER SOM VIL GJØRE "COMEBACK". Tidligere medlemmer som vil gjøre comback i 2012 tilbys en pris på kr. 1500,- som inkluderer: · Medlemskontingent 2012 · Greenfee 2012 (spill så mye du ønsker) · Ingen "dugnadsplikt" første sesongen. 

Innmeldingsavgiften på kr. 600,- (engangsavgift f.o.m. 22 år) kommer i tillegg hvis den tidligere ikke er betalt.

Gjør comeback og meld deg inn ved å betale inn beløpet til konto 4087.24.30085 og merk innbetalingen "Tidligere medlem Rauma GK".

 

ØNSKER DU Å MELDE DEG INN I RAUMA GOLFKLUBB?
Innmeldingsskjema for 2011:

Skriv ut skjemaet og send det i utfylt stand til klubbens adresse som du finner på skjemaet samtidig som du setter penger inn på klubbens konto. Kontonr. finner du også på skjemaet.  Skjemaet kan gjerne scannes og sendes pr. epost til post@raumagolf.no.

 

KONTINGENTEN FOR 2012 er uendret (vedtatt på årsmøtet i desember 2011):

*) Kun halv kontingent (50% rabatt) innmeldingsåret (gjelder ikke fjernmedlemmer). 

 Medlemskategori

 Kontingent 2011

 Senior

* kr. 1800,-

 Familiemedlem (ektefelle/samboer)

* kr. 1350,-

 Ungdom (19 t.o.m. 21 år)

 * Kr.  1050,-

 Junior (t.o.m. 18 år)

*  Kr.  625,-

 Fjernmedlem

   Kr.  700,-

 • I tillegg kommer abonnement på bladet Norsk Golf som koster kr. 140. Tingvedtak sier ett abonnement pr. husstand. Dette gjelder alle klubber i Norge.
 • Fra og med 2006: Innmeldingsavgiften som må betales av alle nye seniormedlemmer og familiemedlemmer over 22 år, satt ned fra kr. 1200,- til kr. 600,-. Dette gjelder ikke fjernmedlemmer som slipper innmeldingsavgift.
 • For andre medlemskategorier gjelder fortsatt regelen om at innmeldingsavgiften belastes ved overgang til senior, dvs det året man fyller 22 år. Beløpet er en engangsavgift. Dette gjelder ikke fjernmedlemmer.
 • Fra og med 2006: For innmeldingsåret reduseres kontingenten med 50%, altså halv kontingent. Dette gjelder ikke fjernmedlemmer.

 
Scorekort gjeldende fra 2006

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jun 2007

Scorekort for Rauma Golfklubb etter at utvidelsen til 9 hull sto ferdig sommeren 2006, er basert på sloperating foretatt av NGF den 31.08.2006.  Indeks på hullene (vurdering av hvor vanskelig hullene er) er bestemt av klubben selv. 

Scorekortet som PDF-fil kan du åpne og skrive ut selv: Scorekort 9-hullsbane Rauma GK.

 

Slope DAMER 2006-09

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jun 2007

Rauma Golfklubb 2006 - 2009
Damer · Par 66
 

Gul
Par: 66
CR: 68.1
Slope: 125
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.3 -2
+3.2 - +2.4 -1
+2.3 - +1.5 0
+1.4 - +0.6 1
+0.5 - 0.3 2
0.4 - 1.2 3
1.3 - 2.1 4
2.2 - 3.0 5
3.1 - 3.9 6
4.0 - 4.8 7
4.9 - 5.7 8
5.8 - 6.6 9
6.7 - 7.5 10
7.6 - 8.4 11
8.5 - 9.4 12
9.5 - 10.3 13
10.4 - 11.2 14
11.3 - 12.1 15
12.2 - 13.0 16
13.1 - 13.9 17
14.0 - 14.8 18
14.9 - 15.7 19
15.8 - 16.6 20
16.7 - 17.5 21
17.6 - 18.4 22
18.5 - 19.3 23
19.4 - 20.2 24
20.3 - 21.1 25
21.2 - 22.0 26
22.1 - 22.9 27
23.0 - 23.8 28
23.9 - 24.7 29
24.8 - 25.6 30
25.7 - 26.5 31
26.6 - 27.4 32
27.5 - 28.3 33
28.4 - 29.2 34
29.3 - 30.1 35
30.2 - 31.0 36
31.1 - 32.0 37
32.1 - 32.9 38
33.0 - 33.8 39
33.9 - 34.7 40
34.8 - 35.6 41
35.7 - 36.0 42

Rød
Par: 66
CR: 64.7
Slope: 117
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.1 -5
+3.0 - +2.2 -4
+2.1 - +1.2 -3
+1.1 - +0.2 -2
+0.1 - 0.7 -1
0.8 - 1.7 0
1.8 - 2.7 1
2.8 - 3.6 2
3.7 - 4.6 3
4.7 - 5.6 4
5.7 - 6.5 5
6.6 - 7.5 6
7.6 - 8.4 7
8.5 - 9.4 8
9.5 - 10.4 9
10.5 - 11.3 10
11.4 - 12.3 11
12.4 - 13.3 12
13.4 - 14.2 13
14.3 - 15.2 14
15.3 - 16.2 15
16.3 - 17.1 16
17.2 - 18.1 17
18.2 - 19.1 18
19.2 - 20.0 19
20.1 - 21.0 20
21.1 - 22.0 21
22.1 - 22.9 22
23.0 - 23.9 23
24.0 - 24.9 24
25.0 - 25.8 25
25.9 - 26.8 26
26.9 - 27.8 27
27.9 - 28.7 28
28.8 - 29.7 29
29.8 - 30.7 30
30.8 - 31.6 31
31.7 - 32.6 32
32.7 - 33.6 33
33.7 - 34.5 34
34.6 - 35.5 35
35.6 - 36.0 36
 
 
 
 Offisiell åpning av 9 hulls banen Rauma Golfklubb 10 år

Postet av Rauma Golfklubb den 20. Jun 2007

Lørdag 23.juni vil ordfører Torbjørn Rødstøl foreta den offisielle åpningen av 9 hulls banen. Samtidig vil Rauma Golfklubb markere sitt 10 års jubileum. Det blir tale av ordfører, styreleder, Elling Tokle og innbudte gjester. Program fra kl. 12.00. Det blir servering og konkurranser.

 

Fra klokken 17.00 inviteres alle klubbens medlemmer med familie til grillaften ved klubbhuset. Påmelding på liste i klubbhuset.

 

P R O G R A M

RAUMA GOLFKLUBB

BANEÅPNING - 10 ÅRS JUBILEUM

LØRDAG 23. JUNI 2007

1130:

 • Fremmøte gjester, medlemmer og tilskuere
 • Fremmøte presse /media for intervjuer, fotografering etc.

1200: Seremonistart

 • Fanfare. Samling rundt flaggstengene
 • Åpning. Velkomsthilsen v/ leder i Rauma Golfklubb, Einar Skorgen

- Markering 10-årsjubileum

 • Hvordan det hele startet. Tale v/ Elling Thokle

- Åpning 9-hullsbanen

 • Hvordan kom vi i mål? Tale v/ Einar Skogen
 • Møre og Romsdal Idrettskrets. Tale v/ Ulrik Opdal,.
 • Hilsningstaler (påmeldes)
 • Rauma kommune. Tale v/ ordfører Torbjørn Rødstøl
 • Åpningsseremoni
 • Ordfører Rødstøl klipper snor assistert av leder i Rauma GK
 • Blomsteroverrekkelse

- Orientering om det videre program v/ nestleder Sigurd Nora

 • Servering – Omvisning - Konkurranser

1300: Servering starter

1330: Omvisning og konkurranser

 • Omvisning
 • Puttingkonkurranse
 • ”Nærmest hullet” - konkurranse på drivingrangen

1500: Program slutt

 • avslutning ved leder Rama GK

1700: Grillparty

 • medlemmer og spesielt inviterte gjester
Regler for utmelding

Postet av Rauma Golfklubb den 18. Jun 2007

I henhold til Norges Golfforbunds regler må skifte av hjemmeklubb meldes før 31.12. for å ha virkning for påfølgende år.Hole in One

Postet av Rauma Golfklubb den 31. Mai 2007

Hole In One

Registrering av Hole In One:

HIO skal rapporteres til NGF. NGF's bestemmelser for Hole-In-One, NGF's registreringsskjema og årsoversikt for HIO er å finne her.

 

Klubbens egen HIO-prosedyre 

Oppdatert pr. 21.05.2012 av SN

Hvis du som medlem av Rauma Golfklubb opplever at noen får Hole in One på banen vår, prøv da å huske punktene nedenfor:

Registrering :

 1. For å få registrert Hole in One, må hendelsen finne sted under en ordinær 9 eller 18 hulls runde hvor det føres scorekort med markør.
 2. Scorekortet, signert av spiller og markør leveres til Turneringskomiteen (Sportskomiteen), hvis mulig også HiO-ballen.
 3. Det søkes tatt bilde av HiO-spiller, hvis mulig foran hullskiltet slik at hullsponsor synliggjøres, alternativt ved flagget på greenen.
 4. Melding om hendelsen med bilde sendes vår egen web-redaktør Arvid Meyer (tlf. 926 22 223 eller post@raumagolf.no) og til Sigurd Nora ( tlf. 90653632 eller sig-nora@online.no) for oppfølging.

Oppfølging :

 1. Spiller som oppnår HiO på Rauma Golfklubb sin bane, får utstedt diplom av klubben og HiO meldes inn til Norges Golfforbund.
 2. Hullsponsor forespørres om han ønsker å gi noen gave for oppnådd HiO.
 3. På et egnet sted i de nye klubb-lokalene plasseres en HiO-ramme der spillers navn, klubb, kølle, hullnummer, dato registreres og aktuell ball plasseres.

Oppfølging av spiller :

Spiller som oppnår HiO velger selv når, hvor, hvordan og i hvilken grad hendelsen skal feires.

 

Registrerte HIO på Rauma Golfbane

Panya Thimamontree, som forøvrig var med på å stifte Rauma Golfklubb i 1997, var den første som greide Hole In One på Rauma Golfbane.  Det skjedde den 12. august i 2002 på hull 6 på det som enda var en 6-hullsbane.  Dette er hull nr. 6 også etter utvidelsen og omleggingen til 9-hullsbanen som var ferdig i 2006. 

Hole In One på Rauma Golfklubbs 9-hullsbane etter at den sto ferdig sensommeren 2006, er det 2 gjestespillere som har prestert i tillegg til klubbens egen greenkeeper, Øytstein Sandnes.

Sist oppdatert: 08.05.2012 AM
 

  

 Dato

Navn

Klubb 

HCP 

Hull 

Kølle

Premie fra hullets sponsor

1

12.08.2002

Panya Thimamontree

Rauma Golfklubb

6

2

 04.07.2007

Tom Sveinungsen

Hafjell GK 

16,6 

6

3

 04.06.2008

Karl-Heinz Wirth

Golfclub Eschenried i Mûnchen

 

3

5'er wood 

Spesialpute fra Wonderland AS
4

13.05.2010 

Øystein Sandnes

Rauma Golfklubb 

18,8 

 6

 8

Gavekort fra SB Produksjon AS
5

19.05.2011 

Arna Stennes

 Rauma Golfklubb

 26,0

 3

 

6

 08.05.2012

Ragnar Larsen

 Rauma Golfklubb

 

 7

 Fairwaywood

7

01.07.2012

Øystein Sandnes

Rauma Golfklubb

18,5

3

Hybrid 26 gr. McGregor

8

08.08.2013

Børge Søvik

Rauma Golfklubb

16,0

3