Formannens tale vedrørende åpningen av 9-hullsbanen 23.06.2007

Postet av Rauma Golfklubb den 9. Aug 2007

Tale av klubbens formann Einar Skorgen 23.06.2007 - åpning av 9-hullsbanen

 

23/6-2007: Einar Skorgen (t.h.) sammen med Ulrik Opdal fra Idrettskretsen.DA VI I 2001 BEGYNTE Å SE FOR OSS EN GODKJENNING AV 6-HULLSBANEN VAR DET NOK EN DEL  AV KLUBBENS MEDLEMMER SOM KUNNE HA TENKT SEG Å  VIDERE MOT EN 9-HULLSBANE.

MEN DE FLESTE VISSTE AT DETTE KUNNE BLI EN LANG OG TUNG VEI BÅDE ØKONOMISK OG  I DEN  PROSESSEN SOM MÅTTE KOMME, BÅDE I FORHOLD TIL FORSVARET, GRUNNEIERNE,  KOMMUNEN OG DEPARTEMENTET.

I  LØPET  AV  2002  BLE  DET  LIKEVEL  ARBEIDET  MED   EN DEL  SKISSER BÅDE HVA  GJALDT  AREALBEHOV,  OG  DISPONERING  SAMT  EN  MULIG  FINANSIERINGSMODELL.  SAMTIDIG  BLE  DET  ETABLERT  EN DEL  KONTAKTER  MOT  FORSVARET  OG  GRUNNEIERNE   HVOR  TILBAKEMELDINGEN  VAR  STORT  SETT  POSITIVE  TIL  EN  BANEUTVIDELSE.      DETTE  GRUNNLAGET  BLE  DET  UTARBEIDET  ET  UTKAST  TIL  EN  NY  LEIEKONTRAKT.

MED DETTE SOM  UTGANGSPUNKT  BESTEMTE  STYRET  Å  INNKALLE  TIL  ET  EKSTRAORDINÆRT  ÅRSMØTE  SOM  FANT  STED  DEN  12 JAN. 2003 HVOR  ET  FORSLAG  OM   Å    VIDERE  BLE  LAGT  FRAM  FOR  MEDLEMMENE.  SOM  GRUNNLAG   BLE  DET  PRESENTERT  EN  SKISSE  FOR AREALUTVIDELSEN

SAMT  EN  FINANSIERINGSPLAN .

 

ÅRSMØTET  GODKJENTE  ENSTEMMIG  PLANEN  FOR  Å  STARTE  ARBEIDENE MED  Å  ETABLERE  EN  9-HULLSBANE.  SAMTIDIG  BLE  DET  GODKJENT  Å  SENDE INN  SØKNAD  OM  TIPPEMIDLER OG  Å  ETABLERE  NY  KONTRAKT  MED  GRUNNEIERNE  OG  FORSVARET  OM  EN  UTVIDELSE  AV  LEIEAREALET.  OG  DERMED  VAR  VI  I GANG !

 

FOR  Å  REFERERE  TIL  DE  STØRSTE  UTFORDRINGENE  VI  STO  OVENFOR  KAN  JEG  KORT  NEVNE  DE VIKTIGSTE:

 

-BLANT  DE  FØRSTE  SAKENE  SOM  STO    AGENDAEN  VAR  Å  ETABLERE  EN  DETALJERT  AREALPLAN  MED  EN  FORNUFTIG  OG  GOD  PLASSERING  I 

 TERRENGET  AV  9  HULL  SAMT  ET  TRENINGSOMRÅDE

 

-VIDERE  FORHANDLE  OG  ETABLERE  EN  SAMORDNET  LEIEKONTRAKT  MED  FORSVARET  OG  GRUNNEIERNE    ET  UTVIDET  AREALE    CA  175  DEKAR

 

-VI  HADDE  BEHOV  FOR  EN  KOMMUNAL  GODKJENNELSE  AV  PROSJEKTET  OG  DERVED    PROSJEKTET  INN PÅ KOMMUNEDELPLANEN  FOR  ANLEGG  FOR  IDRETT  OG  FYSISK  AKTIVITET

 

-VIDERE  VAR  DET  NØDVENDIG  Å  ETABLERE  OG    GODKJENT EN  SØKNAD  OM  DELING  ETTER  JORDLOVEN  SAMT  KONSESJON  FOR  Å  DRIVE  EN  GOLFBANE    DET  AKTUELLE  OMRÅDET

 

-I  TILLEGG  MÅTTE  VI SØKE  OG    GODKJENT  EN  DISPENSASJON  FRA  40.ÅRS  REGELEN  SOM  ER  NØDVENDIG  VED  ETABLERING  AV  ET  SLIKT  ANLEGG  FRA  KULTUR  OG  KIRKEDEPARTEMENTET

 

ALLE  DE  NEVNTE  SAKENE  MÅTTE  HA  SIN  AVKLARING  OG  GODKJENNELSE  FØR  EN  TIPPEMIDDELSØKNAD  KUNNE  SENDES   INN.

 

DENNE  SØKNADEN  KREVER  OGSÅ  EN  MEGET  DETALJERT  FINANSIERINGSPLAN  BASERT    TILBUD  FRA  AKTUELLE  ENTREPENØRER…SOM  DA MÅTTE  ETABLERES.

 

    DETTE  GRUNNLAGET  KAN  DA  SØKNADEN   ETABLERES.

 

TILSLUTT,  MEN  IKKE  MINDRE  VIKTIG,  VAR  DET  NØDVENDIG  Å  SIKRE  EN  DUGNADSVILJE, TIL  ETTER  Å  HA  ETABLERT  DE  FØRSTE  6  HULLENE,  Å    I GANG  MED  RYDDING  AV  NYE  75  DEKAR  MED  SKOG  AV  FORSKJELLIGE  KAREGORIER, OG  DERMED  GJØRE  OMRÅDET  KLART  FOR  Å  SETTE  INN  MASKINENE.

 

DETTE  SISTE  GIKK BEDERE  ENN  NOEN  KUNNE  HA  TENKT  SEG! 

DA  VÅR   SENIORGRUPPE  UTRUSTET  MED  MOTORSAG  OG  KAFFE  OG  NISTE

SATTE  I GANG   VAR  DET  NOK  MANGE  SOM  IKKE  TRODDE  HVA  DE    ETTER HVERT  SOM  SKOGEN  BLE  LAGT  FLATT  OVER  ET  STØRRE  OG  STØRRE  OMRÅDE

 

VI  HAR  REGISTRERT  CA  8000  TIMER  DUGNAD  DE  TRE  SISTE  ÅRENE,  MEN  TALLET  ER  MED  STOR  SANNSYNELIGHET  STØRRE.

 

FRAM  TIL  2003  ER  DET  REGISTRERT  CA  15000  TIMER    TOTALT  ER  DET  INVISTERT  MER  ENN 25000  DUGNADSTIMER  FRAM  TIL  I DAG   -      JEG  MENER  JEG  HAR  DEKNING  FOR  Å  BERØMME  VÅRE  MEDLEMMER  FOR  DEN INNSATSEN.

 

HVORDAN  HAR  DET  SÅ ELLERS  GÅTT  VED  SIDEN  AV  ALL  DUGNADEN?

 

FOR  Å  TA  DET  KORT  OG  KRONOLOGISK    SKJEDDE  FØLGENDE:

 

-DEN  SAMORDNEDE  LEIEKONTRAKTEN  BLE  TINGLYST  13.  OKTOBER  2003.

 

-KOMMUNAL  GODKJENNELSE  AV  PROSJEKTET  SAMT  KONSESJON  FOR  DRIFT  FORELÅ  SAMME  ÅR

( I DEN SAMMENHENG  EN  STOR  TAKK  TIL  VÅR  ORDFØRER  FOR  DITT  ENGASJEMENT  OG  DEN  BEHANDLING  GOLFBANEN  FIKK  I  KOMMUNEN)

 

NÅR  DET  GJALDT  DISP.  FRA  40-ÅRSREGELEN  FORELÅ  GODKJENNING  AV  DENNE  5  DAGER  ETTER VI  SENDTE  DEN  FRA OSS  OG  DETTE    ETTER  MIN  MENING VÆRE  REKORD  I  DEPARTEMENTAL  SAKSBEHANDLING

 

ETTER  AT DETTE  VAR  I  ORDEN  BLE  TIPPEMIDDELSØKNADEN  ETABLERT  MED  ALLE  SIN  VEDLEGG   MED  EN   FINANSIERINGSRAMME    VEL  3  MILLIONER  KRONER.  HVORAV  SØKNADSSUMMEN  VAR    EN  MILLION,  EN  EGENFINANSIERING    300000  SAMT  EN  DUGNADSINNSATS  MED  EN  VERDI

AV  CA  1,7  MILLIONER  KRONER.

 

FORELØPIG  REGNSKAP  PR  1. MAI  I ÅR  VISER  AT  VI  HAR  UTFØRT  7782  DUGNADSTIMER  TIL  EN  VERDI  AV  1,89  MILLIONER  OG  AT  REGNSKAPSFØRTE  UTGIFTER  VAR    1,25  MILLIONER.

DETTE  ER  NÆRMEST  INNERTIER  ELLER     VÅRT  SPRÅK.HOLE  IN ONE

I  FORHOLD  TIL  PLANEN  SOM LÅ  TIL  GRUNN  FOR  SØKNADEN.

OG  NÅR  DET  ER  SAGT    ER  FØRSTE  HALVDEL  AV  TIPPEMIDLENE    VEI  INN PÅ  VÅR  KONTO  I DISSE  DAGER,  RESTEN  FÅR  VI  NESTE  ÅR.

 

 

NOK  OM  DET,  TILBAKE  TIL  GJENNOMFØRINGEN.

 

DEN  8  MARS  2004 TEGNET  VI  KONTRAKT  MED  J.O.MOEN AS  FOR  DEN  DELEN  VI  MÅTTE  BRUKE  MASKINER  FOR  Å  GJENNOMFØRE.

DENNE  KONTRAKTEN  BLE  SLUTTFØRT  VÅREN  2006  INNENFOR  DE  KONTRAKTSFESTEDE  RAMMER.

JEG  TILLATER  MEG  Å BERØMME  MOEN OG  HANS  KARER  FOR  VEL  UTFØRT  JOBB,

VI  KUNNE  IKKE  HA  FÅTT EN  BEDRE  ENTREPENØR!

 

ETTER  ALT  DETTE  PLUKKET  VI  STEIN  OG  RØTTER, PLANERTE  OG  RAKTE    LENGE  RYGGE  HOLDT. NOE  LETTER  BLE  DET ETTER HVERT  DA  DET  KOM  TIL  GJØDSLING  OG  SÅING  OG  ALT  DETTE  FOR  Å  SIKRE  OSS  MULIGHETEN  TIL  Å    LOV  TIL  Å  GJØRE  DUGNAD  OGSÅ  I  FRAMTIDEN,  FOR    GROR  DET  NESTEN  FORTERE  ENN  VI  KLARER  Å  KLIPPE!

 

DE  FØRSTE  RUNDENE  PÅ DEN  NYE  BANEN  GIKK  VI  ALLEREDE  SENT  SIST  HØST,  MEN  DET  ER  FØRST    BANEN  ER  SLIK  VI  ØNSKET  DEN  SKULLE  BLI,  EN  SKINNENDE  SMARAGD  MELLOM  VÅRE  STOLTE  ROMSDALSALPER

 

  FOR  Å  SUMMERE  OPP,  ALT  HAR  GÅTT  ETTER  PLANEN, VI  ER  UTEN  LÅN, ØKONOMIEN  ER   TILFREDSSTILLENDE   TIDSPLANEN  HAR  HOLDT  SLIK  DEN  BLE  GODKJENT  2003.

NESTE  PROSJEKT  ER  NYE  GARASJER  OG  NYTT  KLUBBHUS  MEN  DET    VI  FINNE  EN  LØSNING    I  ÅRENE  SOM  KOMMER.

 

MANGE  FORTJENER  EN  TAKK  FOR  AT  RESULTATET  BLE  SOM  DET  BLE.  JEG  HAR  TAKKET  ORDFØREREN  OG  ENTREPENØREN  ALLEREDE.  LA  MEG  OGSÅ    UTTRYKKE  EN  STOR  TAKK  TIL  GRUNNEIERNE  OG  TIL  FORSVARET  REPRESENTERT  AV  TIDLIGERE  SJEF  HV  11  OB,LT  VALVED  OG  TIL  FORSVARSBYGG.

 UTEN  DE  NEVNTES  VILJE  TIL  Å  SAMARBEIDE  HADDE  VI  NOK  HATT  EN DEL  PROBLEMER  VI    HAR  UNNGÅTT

OGSÅ  EN  STOR  TAKK  TIL  VÅRE  SPONSORER  SOM  HAR  GITT  OSS  EN  UVURDERLIG  STØTTE  GJENNOM  SINE  TILSKUDD.

VI  HÅPER  AT  SAMARBEIDET  VIL  FORTSETTE

 

  TILSLUTT  ET  STORT  HURRA  FOR  KLUBBENS  MEDLEMMER,VI  HAR  MANGE  FLOTTE  GOLFOPPLEVELSER  FORRAN  OSS!

 

HELT  TILSLUTT.  I  ALT  DETTE  ARBEIDET  HAR  VI  HATT  EN  FORMANN  (ØYSTEIN)  SOM  HAR  BRUKT  NÆRMEST  ALL  SIN  TID  DE SISTE  ÅRA  FOR  AT  DETTE  SKULLE    BRA!

HAN  LEDET  DET  EKSTRAORDINÆRE  ÅRSMØTE  I  2003  HVOR  BESLUTNINGEN  BLE  TATT  OG  VAR  DERETTER  FORMANN  GJENNOM  HELE  PROSJEKTFASEN.

UTEN  HANS  INNSATS  ER  DET  TVILSOMT  OM  VI  HADDE HATT  EN  9-HULLSBANE  I DAG.

JEG  VIL     KLUBBENS  VEGNE  GI  DEG  HONNØR  ØYSTEIN  FOR  DEN  INNSATS  DU  HAR  LAGT  NED  FOR  AT  DETTE  SKULLE  BLI  EN   SUKSESS.

HERVED  NOEN  BLOMSTER  FRA  OSS  ALLE!

 

Bilde tatt fra helikopter.

 

  

                                

 

 

 

 

 

 

    TAKK  FOR  OPPMERKSOMHETEN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 13.03.2012

 

 

 

 

 

 

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline