Vedtekter

Postet av Rauma Golfklubb den 3. Jul 2007

RAUMA GOLFKLUBB (heretter klubben[1])

STIFTET 3. JULI 1997

 

VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 09.10.1998 MED SENERE ENDRINGER:

 

  • Tilføying i §3 MEDLEMMER vedtatt på årsmøte 24.02.2003, ble underkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets, jfr. årsmøtevedtak 16.02.2004 sak 10C (tilbake til opprinnelig ordlyd).
  • Endringer av §9 og §10 vedr. ÅRSMØTE og LEDELSE AV ÅRSMØTET, vedtatt på årsmøte den 16.02.2004 sak 10B, jfr. anbefalinger fra NGF i skriv NGF-nytt nr. 2/2004.
  • Redigert og godkjent av Idrettsstyret v/Møre og Romsdal Idrettskrets 26.01.07[2].

 

 

§ 1 Formål

Klubbens formål er å drive golfidrett[3]organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

Klubben er medlem av NIF gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets.

 

Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF)[4].

 

Klubben hører hjemme i Rauma kommune, og er medlem av

Rauma Idrettsråd.[5]

 

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.[6]

 

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

 

 

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.[7]

 

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

 

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

 

Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, kan anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i klubben[8]. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 7 Inhabilitet[9]

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)                  når vedkommende selv er part i saken

b)                 når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c)                  når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d)                 når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.[10]

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffe- og dopingbestemmelser).

 

 

 

 

§ 9 Årsmøtet

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,[11]direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:[12]

 

1.                  Godkjenne de stemmeberettigede.

2.                  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3.                  Velge dirigent(er), sekretær(er)[13]samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.                  Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5.                  Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6.                  Behandle innkomne forslag og saker.

7.                  Fastsette medlemskontingent.

8.                  Vedta idrettslagets budsjett.[14]

9.                  Behandle klubbens organisasjonsplan.[15]

10.              Foreta følgende valg:

a)      Leder for 1 år av gangen og nestleder for 2 år av gangen.

b)      3 styremedlem(mer)[16]og 2 varamedlem(mer) for 2 år av gangen.

c)      Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

d)     2 revisorer[17]for 1 år av gangen.

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

f)       Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

 

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a)                  Vedtak på årsmøte i klubben.

b)                 Vedtak i styret i klubben.

c)                  Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.

d)                 Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

 

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

§ 14 Klubbens styre[18]

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:[19]

1.                  Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2.                  Forestå klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med klubbens totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.[20]

3.                  Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer etter behov for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

4.                  Representere klubben utad.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Møteleder er klubbens leder eller hans stedfortreder.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer

Klubben skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

 

Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

 

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.[21]

 

§ 16  Regler for spill, ordensregler m.v.

For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig.

 

§ 17 Lovendring[22]

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

 

§ 18 kan ikke endres.

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.

 

§ 18 Oppløsning[23]

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre klubber/lag anses ikke som oppløsning av klubben.[24]

 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

 

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

 [1]Basis-lovnormen for idrettslag bruker betegnelsen idrettslaget. Dette er valgfritt.

[2]Jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5.

3 Dersom klubben er et fleridrettslag skal det stå idrett.

4Dette er basert på at formålet er kun golfidrett. Ellers skal det stå: ”Klubben er medlem av de(t) særforbund som klubbens årsmøte bestemmer.”

5Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis klubbens naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør klubbens årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd den tilhører.

6Personlige medlemmer betyr at klubben ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemskap kan heller ikke gjøres tidsavgrenset, f. eks. til en spillesesong. Medlemskap etableres ved innmelding og opphører ved utmelding. Andre ordninger må begrenses til spilleretten.

7Når det står ”kan bli tatt opp som medlem” innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. NIFs lovutvalg har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

8Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Klubbene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.

9Bestemmelsen er en avskrift av NIFs lov § 2-7. Teksten i denne § kan erstattes med: ”For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.”

10Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

11 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.

12 Dersom sakslisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent saksliste for årsmøtet.

13 Sekretæren(e) behøver ikke være medlem i klubben.

14 Regnskap og budsjett for klubber som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 15 ibasis-lovnormen.

15 Organisasjonsplanen skal regulere klubbens interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

16 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 

17 Klubb med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 5-1. Klubb som kommer under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 11: ”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.” – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 11(nytt) pkt 11 litra d) endres til: ”Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.” Også andre klubber kan innføre denne løsningen i sin lov, fremfor valg av 2 revisorer.

18 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen klubben (den kan således ikke lovfeste at et ”representantskap” eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak).

19 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

20 Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

21 Dette innebærer bl.a. at det bare er klubbens styre (hovedstyre der klubben har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder klubben rent juridisk/økonomisk.

22 Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.

23 Jfr. NIFs lov § 2-16.

24 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for denne klubben benyttes.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.