ÅRSMØTET 2007 - SAKLISTE OG DOKUMENTER

Postet av Rauma Golfklubb den 5. Des 2007

Saklisten til årsmøtet tirsdag den 11.12.2007 er er klar etter styremøtet den 4/12.  Årsmøtet ble annonsert i Åndalsnes avis den 10.11.2007.  Vi minner om at redigert lov for Rauma GK, vedtatt av idrettskretsen 26.01.2007, representerer en del endringer i forhold til tidligere. 

Årsmelding 2007 er endelig klar.  Nytt av året er at den inneholder en kort rapport fra komiteene.  Forslag til ny logo og forslag til Organisasjonsplan er to av sakene som skal behandles på årsmøtet.

For mer utfyllende opplysninger og styrets forslag til vedatak i sak 6, 7 og 9; se nedenfor selve saklista!

S a k l i s t e

ÅRSMØTE FOR ÅR 2007

Gamle offisèrmessa, Setnesmoen, tirsdag 11. desember 2007 kl. 18.00

Åpning v/ formannen

Generell orientering om aktuelle saker.

 

Sak 0

Orientering om kommende endring av lov/vedtekt

NGF kom med følgende info til klubbene i NGF-NYTT nr. 18 pr. 29.11.2007: ”Idrettstinget i mai vedtok lovendringer som gjør at loven (noen golfklubber kaller det vedtekter) i din klubb må endres på førstkommende årsmøte? De tydeligste er:


”Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjons-leddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.”


Her har NIF for å tydeliggjøre alvoret i bestemmelsen sagt at dispensasjons-behandlingen ikke vil bli delegert. De har også sendt ut brev til særforbund og idrettskretser, der NIF ber om å få oversikt over idrettslag som er omfattet av lovbestemmelsen og dermed står i fare for å bryte lovbudet dersom de ikke foretar utskiftninger av sine tillitsvalgte ved førstkommende årsmøte.

 • Formuleringer fra regnskaps- og revisjonsbestemmelsene blir tatt inn i beskrivelsen av styrets oppgaver.
 • Ordlyden om kjønnsfordeling i NIFs lov tas inn i sin helhet i en egen paragraf.”

Sak 1

Godkjenne de stemmeberettigede

 

Sak 2

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

 

Sak 3

Valg av dirigent (møteleder)

og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 

Sak 4

Årsmelding for år 2007

Årsmeldingen er lagt ut på klubbens hjemmeside og den er utsendt til de av medlemmene som har bedt om dette, jfr annonse i Åndalsnes avis 10.11.2007.

 

Sak 5

Revidert regnskap for år 2007

Revidert regnskap for 2007 legges fram på årsmøtet.

 

Sak 6

Innkomne saker/forslag

Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmer innen fristen den 27.11.2007. Styret fremmer imidlertid flere forslag for behandling på årsmøtet (se nedenfor).

 

Sak 7

Medlemskontingent for år 2008

Styrets foreslår en forsiktig økning av medlemskontingenten for 2008 (se nedenfor). Økningen er omtrent på linje med den generelle prisstigningen etter siste økning som ble vedtatt i mars 2006.

 

Sak 8

Budsjett for år 2008

Styrets forslag til budsjett for 2008 legges fram på årsmøtet.

 

Sak 9

Klubbens organisasjonsplan

Styrets forslag til organisasjonsplan legges fram på årsmøtet (se nedenfor).

 

Sak 10

Valg

Valgkomiteen legger på årsmøtet fram forslag på tillitsvalgte til følgende verv:

 • leder (1 år) - styret
 • sekretær (2 år) - styret
 • 1 styremedlem (2 år) - styret
 • 2 varamedlemmer (2 år) - styret
 • 2 revisorer (1 år)
 • 2 utsendinger til Rauma Idrettsråd (1 år)

Styret legger på årsmøtet fram forslag på valgkomite for neste årsmøte:

 • leder 
 • 2 medlemmer 
 • 1 varamedlem 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Innkomne forslag fra styret:

A) Evaluering av ordningen med rabatt på årsgreenfee for den som utfører dugnad for klubben.

I følge årsmøtevedtak gjort for snart 2 år siden skal ordningen evalueres nå etter å ha fungert i en 2 års prøveperiode. Styret mener at ordningen bør fortsette i sin nåværende form.

Styrets forslag til vedtak:

Ordningen fortsetter i nåværende form.

B) Låneopptak for kjøp av nye klippere (jfr. finansieringsplan vedtatt på ekstraordinært årsmøte 09.08.2007).

Etter en anbudsrunde er det er inngått kontrakt med Hako AS om kjøp av 2 nye klippere i samsvar med vedtak på ekstraordinært årsmøte 09.08.2007. I påvente av utbetaling av siste halvpart av spillemidler for 9-hullsbanen (kr. 500.000,-) må klubben ta opp et lån for å finansiere kjøpet. Lånet er kortvarig i påvente av spillemiddelutbetaling som normalt vil skje sommeren 2008.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp et lån stort kr. 450.000 for finansiering av kjøp av 2 nye klippere. Lånet innfris straks klubben har mottatt siste halvdel av spillemidler for 9hullsbanen. Styrets leder / nestleder gis fullmakt til å undertegne nødvendige lånedokumenter.

C) Ny klubb-logo.

Styret er av den oppfatning at klubbens logo bør oppgraderes. Dette bør skje på en slik måte at man kjenner igjen den opprinnelige logoen ved at Romsdalshornet, stiftelsesår og de 2 golfkøllene fortsatt er en del av logoen, samtidig som man tar inn ”Åndalsnes” som påskrift på den ytre ”rammen” på logoen, noe styret tror vil bidra til å sette Rauma Golfklubb på kartet. Styret har på bakgrunn av dette fått utarbeidet forslag til ny logo for Rauma Golfklubb.  Styrets forslag til ny klubb-logo legges fram på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Styrets forslag til ny klubb-logo vedtas.

7.    Kontingent for år 2008

Det ble på årsmøtet i mars 2006 vedtatt en forholdsvis stor økning i kontingenten som en følge av utvidelse fra 6 til 9 hull. For å kompensere for den generelle prisstigningen foreslår styret å øke kontingenten med kr. 100,- for senior (6,6%), og med kr. 50,- for familiemedlem (4,5%) og ungdom (6,2%), og kr. 25,- for junior (6,2%). Det foreslås ingen endring for fjernmedlemskap. De siste års utvikling i medlemskontingenten framkommer i tabellen nedenfor.

Medlemskategori

Kontingent forår 2003

(vedtatt mars 2003)

Kontingent for år 2004

(vedtatt mars 2004)

Kontingent for år 2005

(vedtatt mars 2005)

Kontingent for år 2006

(vedtatt mars 2006)

Styrets forslag tilkontingent

for 2008

Senior

Kr. 1000,-

Kr. 1100,-

Kr. 1100,-

Kr. 1500,-

Kr. 1600,-

Familiemedlem

Kr. 800,-

Kr. 800,-

Kr. 800,-

Kr. 1100,-

Kr. 1150,-

Ungdom (19 tom 21 år)

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 800,-

Kr. 850,-

Junior (tom 18 år)

kr. 300,-

Kr. 300,-

Kr. 300,-

 

Kr. 400,-

 

Kr. 425,-

Fjernmedlem

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

Kr. 600,-

 • Fra og med 2006: Innmeldingsavgiften som må betales av alle nye seniormedlemmer og familiemedlemmer over 22 år, satt ned fra kr. 1200,- til kr. 600,-.
 • For andre medlemskategorier gjelder fortsatt regelen om at innmeldingsavgiften belastes ved overgang til senior, dvs det året man fyller 22 år. Beløpet er en engangsavgift.
 • Fra og med 2006: For innmeldingsåret reduseres kontingenten med 50%, altså halv kontingent. Dette gjelder ikke fjernmedlemmer.

Styrets forslag til vedtak:

Medlemskontingenten for 2008 økes i med kr. 100,- for senior, med kr. 50,- for familiemedlem og ungdom, og med kr. 25,- for junior. Kontingenten for fjernmedlemskap økes ikke.

9.    Organisasjonsplan

Det ble på årsmøtet i mars 2007 gitt pålegg til styret om å utarbeide en organisasjonsplan i samsvar med minimumskravene for ny lov for Rauma Golfklubb. Styrets forslag til organisasjonsplan datert 04.12.2007 for Rauma Golfklubb legges fram på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Styrets forslag til organisasjonsplan datert 04.12.2007 for Rauma Golfklubb vedtas.

 

Åndalsnes, 04.12.2007

for Styret i Rauma Golfklubb

Arvid Meyer

sekretær


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline